Volume: 55 Issue: 2, 6/1/16

Year: 2016

Research Articles

 

1. Klinefelter sendromlu azospermik olgularda testiküler sperm ekstraksiyonu (TESE) başarısı için prediktif faktörler

 

2. Bir üniversite hastanesinin doğum polikliniğine başvuran gebelerde gestasyonel diabetes mellitus prevalansı

 

3. Vücut sıcaklığının orta-etkili kas gevşeticilerde rezidüel nöromüsküler blokaja etkisi

 

4. Bornova ilçesinde yaşayan 65 yaş üzeri nüfustaki fonksiyonel bağımlılık oranları

 

5. İran Bonab'da yaşayan kadınların sezaryen konusundaki görüş ve eğilimleri

Case Reports

 

8. Duodenokolik fistül

 

10. Komplike Fournier gangreninde multidisipliner yaklaşım

 

11. Akut apandisiti taklit eden primer omentum torsiyonu

 

12. Dikiş iğnesi ile yaralanma sonrası gelişen septik artrit nedeni olarak pseudomonas aeruginosa

Reviews