Year 2019, Volume 58 , Issue 4, Pages 336 - 343 2019-12-30

Ergenlerde çevrimiçi oyun oynama özellikleri akran zorbalığına yol açıyor mu?
Do online gaming features in adolescents cause peer bullying?

Zahide YALAKİ [1] , Medine Ayşin TAŞAR [2]


Giriş: Bilgisayar oyun bağımlılığı, tüm dünyada yaygınlığı artmakta olan bir sağlık sorunudur. Ayrıca, çevrimiçi oynanan oyunların büyük kısmının şiddet içermesi diğer bir sorundur. Çalışmamızda ergen yaş grubunda bilgisayar oyun bağımlılığının akran zorbalığı ile ilişkisini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çocuk hastalıkları polikliniğine herhangi bir nedenle başvuran 12-18 yaş arası 400 ergen çalışmaya alındı. Olgulara sosyodemografik verileri sorgulayan anket formu, çevrimiçi oyun bağımlılık ölçeği ve akran zorbalığı formu verildi. Bulgular: Çalışma grubunun yaş ortancası 17 yıl (12-18) idi. Çalışma grubunun çevrimiçi oyun bağımlılığı ölçeği puan ortalaması 52,9±18,2, akran zorbalığı-kurban ölçeği puan ortalaması 148,8±79,6 ve akran zorbalığı-zorba ölçeği puan ortalaması 150±83,1 idi. Ergenlerin %88,4‟ü çevrimiçi oyun oynadıklarını belirtti. Kızlarda çevrim içi oyun bağımlılığı ölçeği ortalaması 50 ±17,6, erkeklerde ise 56,4±18,5 idi ve erkeklerde istatistiksel olarak daha yüksek bulundu (p=0,004). Çevrim içi oyun bağımlılığı ölçeği ile akran zorbalığı ölçek puan ortalaması arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0,05). Savaş içeren film seyredenlerin çevrimiçi oyun bağımlılığı ölçeği puan ortalaması daha yüksek saptandı (p=0,001). Akran zorbalığı ölçeği puan ortalaması ile seyredilen film türü arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0,05). Sonuç: Ergenlerin yaş grubunda çevrimiçi oyun oynama sıklığının yüksek olduğu ve erkeklerde bağımlılığın daha yüksek olduğu saptandı. Ayrıca şiddet içerikli film seyredenlerin çevrimiçi oyun bağımlılığı ölçeği puan ortalaması daha yüksekti. Akran zorbalığı ve çevrimiçi oyun bağımlılığı arasında bir ilişki bulunmadı. Bu konuda yeni çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir
Aim: Computer game addiction is a growing health problem around the world. The majority of online games include violence, which creates other problems. In this study, we investigated the relationship between online game addiction and peer bullying among adolescents. Materials and Methods: 400 adolescents between 12 and 18 who applied to the pediatric polyclinic for various reasons were the study sample. Three questionnaires about sociodemographic data, online game addiction, and peer bullying were applied. Results: The mean age of the study group was 17 (12-18). The study group's online game addiction mean score was 52.9 ± 18.2, the peer bullying-victim mean score was 148.8 ± 79.6, and the peer bullying-bullying score was 150 ± 83.1. 88.4% of the adolescents reported that they played online games. The average game addiction score was 50 ± 17.6 and 56.4 ± 18.5 for females and males, which was statistically higher in males (p=0.004). There was no significant relationship between online game addiction and peer bullying point average (p>0.05). Online game addiction score averages were found to be higher for war movies watchers (p=0.001). There was no significant relationship between the mean score of the peer bullying and the type of film watched (p>0.05). Conclusion: Male adolescents had a higher frequency of online gaming than females. The average score of the online gaming addiction was higher for violent movie viewers. There was no correlation between peer bullying and online game addiction. More studies are needed in this area
 • Horzum MB. İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim 2011; 36 (159): 56-68.
 • Yıldız E, Tüfekçi F.G, Aksu E. Çocuklarda bilgisayar oyunu bağımlılığı ile sosyal anksiyete arasındaki ilişki ve etkileyen faktörler. Turkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics 2016; 2 (1): 54-60.
 • Irmak A.Y, Erdogan S. Ergen ve genç erişkinlerde dijital oyun bağımlılığı: güncel bir bakış. Türk Psikiyatri Dergisi 2016; 27 (2): 128-37.
 • Davis, RA. A cognitive-behavioral model of pathological internet use. Computers in Human Behavior 2001; 17 (2): 187-95.
 • Peltoniemi, T. Net addiction in Finland. First Prevnet Conference of Telematics in Addiction Prevention, Atina, Yunanistan 2002.
 • Şahin C, Tuğrul VM. İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin incelenmesi. J World of Turks 2012; 4 (3): 115-30.
 • Gentile DA. Pathological video game use among youth 8 to 18: A national study. Psychol Sci 2009; 20 (5): 594-602.
 • Desai RA, Krishnan-Sarin S, Cavallo D, Potenza MN. Video-gaming among high school students: Health correlates, gender differences, and problem atic gaming. Pediatrics 2010; 126 (6): 1414-24
 • Kuss DJ, Griffiths MD. Online gaming addiction in children and adolescents: A review of empirical research. J Behav Addict 2012; 1 (1): 3-22.
 • Harris J. The effects of computer games on young children: A review of the research. J Amer Academy of Child Adolescent 2001; 72 (22): 1-30.
 • Onay PD, Tüfekçi A, Çağıltay K. Türkiye‟deki öğrencilerin bilgisayar oyunu oynama alışkanlıkları ve oyun tercihleri: ODTU ve Gazi Üniversitesi öğrencileri arası karşılaştırmalı bir çalışma, Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı, Ankara. 2005.
 • Lemos IL, Abreu CN, Sougey EB. Internet and video game addictions: a cognitive behavioral approach. Revista de Psiquiatria Clínica 2014; 41 (3): 82-8.
 • Yaman E, Sönmez Z. Ergenlerin siber zorbalık eğilimleri. Online J Technology Addiction and Cyberbullying, 2015; 2 (1): 18-31.
 • Doğan FÖ. Video games and children: violence in video games. New/Yeni Symposium Journal 2006; 44 (4): 161-4.
 • Zboralski AC, Orzechowska DE, Talarowska DE, et al. The prevalence of computer and internet addiction among pupils. Postepy Hig Med Dosw (online) 2009; 63: 8-12.
 • Yücel N, Gürsoy F. Ergenlerin akran ilişkileri ile yalnızlık düzeylerinde internet kullanımının etkisi. (Ed. Kalkan M, Kaygusuz C). İnternet Bağımlılığı Sorunlar ve Çözümler. Anı Yayıncılık: Ankara. 2013.
 • Lımbos M. Casteel C. Schools and neighborhoods: Organizational and environmental factors associated with crime in secondary schools. Journal of School Health 2008; 78 (10): 539-44.
 • Çelen HN. Ergenlik ve genç yetişkinlik. Papatya yayıncılık eğitim. 1. Basım. İstanbul, 2007; 117-43. Cilt 58 Sayı 4, Aralık 2019 / Volume 58 Issue 4, December 2019 343
 • Külcü DP. Çocuklarda akran zorbalığı ve benlik saygısının incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Mersin, 2015.
 • Ayas T, Pişkin M. Akran zorbalığı belirleme ölçeği ergen formu. Akademik Bakış Dergisi 2015; 50: 316-24.
 • Kaya AB. Çevrimiçi oyun bağımlılığı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yüksek lisans tezi. Tokat, 2013.
 • Çetinkaya S, Nur N, Ayvaz A, Özdemir D, Kavakcı Ö. Sosyoekonomik durumu farklı üç ilköğretim okulu öğrencilerinde akran zorbalığının depresyon ve benlik saygısı düzeyiyle ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009; 10 (2): 151-8.
 • Öncel M, Tekin A. Ortaokul öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı ve yalnızlık durumlarının incelenmesi. J Educational Science Institute 2015; 2 (4): 7-17.
 • Kelleci M, Güler N, Sezer H, Gölbaşı Z. Lise öğrencilerinde internet kullanma süresinin cinsiyet ve psikiyatrik belirtiler ile ilişkisi. TAF Preventive Medicine Bulletin 2009; 8 (3): 223-30.
 • Özkan Y, Çiftçi EG. Düşük sosyo-ekonomik düzeydeki ilköğretim okullarında akran zorbalığı. Elementary Education Online. 2010; 9 (2): 576–86.
 • Kepenekci YK, Çınkır S. Bullying among Turkish high school students. Child Abuse Negl 2006; 30 (2): 193-204.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3409-9016
Author: Zahide YALAKİ (Primary Author)
Institution: S. B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4367-725X
Author: Medine Ayşin TAŞAR
Institution: S. B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara
Country: Turkey


Dates

Application Date : June 11, 2018
Acceptance Date : September 24, 2018
Publication Date : December 30, 2019

Bibtex @research article { etd660982, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2019}, volume = {58}, pages = {336 - 343}, doi = {10.19161/etd.660982}, title = {Ergenlerde çevrimiçi oyun oynama özellikleri akran zorbalığına yol açıyor mu?}, key = {cite}, author = {Yalaki, Zahide and Taşar, Medine Ayşin} }
APA Yalaki, Z , Taşar, M . (2019). Ergenlerde çevrimiçi oyun oynama özellikleri akran zorbalığına yol açıyor mu? . Ege Tıp Dergisi , 58 (4) , 336-343 . DOI: 10.19161/etd.660982
MLA Yalaki, Z , Taşar, M . "Ergenlerde çevrimiçi oyun oynama özellikleri akran zorbalığına yol açıyor mu?" . Ege Tıp Dergisi 58 (2019 ): 336-343 <http://egetipdergisi.com.tr/en/pub/issue/50673/660982>
Chicago Yalaki, Z , Taşar, M . "Ergenlerde çevrimiçi oyun oynama özellikleri akran zorbalığına yol açıyor mu?". Ege Tıp Dergisi 58 (2019 ): 336-343
RIS TY - JOUR T1 - Ergenlerde çevrimiçi oyun oynama özellikleri akran zorbalığına yol açıyor mu? AU - Zahide Yalaki , Medine Ayşin Taşar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19161/etd.660982 DO - 10.19161/etd.660982 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 336 EP - 343 VL - 58 IS - 4 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.660982 UR - https://doi.org/10.19161/etd.660982 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Ergenlerde çevrimiçi oyun oynama özellikleri akran zorbalığına yol açıyor mu? %A Zahide Yalaki , Medine Ayşin Taşar %T Ergenlerde çevrimiçi oyun oynama özellikleri akran zorbalığına yol açıyor mu? %D 2019 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 58 %N 4 %R doi: 10.19161/etd.660982 %U 10.19161/etd.660982
ISNAD Yalaki, Zahide , Taşar, Medine Ayşin . "Ergenlerde çevrimiçi oyun oynama özellikleri akran zorbalığına yol açıyor mu?". Ege Tıp Dergisi 58 / 4 (December 2019): 336-343 . https://doi.org/10.19161/etd.660982
AMA Yalaki Z , Taşar M . Ergenlerde çevrimiçi oyun oynama özellikleri akran zorbalığına yol açıyor mu?. ETD. 2019; 58(4): 336-343.
Vancouver Yalaki Z , Taşar M . Ergenlerde çevrimiçi oyun oynama özellikleri akran zorbalığına yol açıyor mu?. Ege Tıp Dergisi. 2019; 58(4): 336-343.
IEEE Z. Yalaki and M. Taşar , "Ergenlerde çevrimiçi oyun oynama özellikleri akran zorbalığına yol açıyor mu?", Ege Tıp Dergisi, vol. 58, no. 4, pp. 336-343, Dec. 2020, doi:10.19161/etd.660982