Year 2019, Volume 58 , Issue 4, Pages 375 - 383 2019-12-30

Bornova İlçesi’nde dört okulda ergenlerde internet bağımlılığı ve güvenli internet kullanımının değerlendirilmesi
Evaluation of internet addiction and safe internet use in adolescents of four schools located in Bornova district

Hilal SİPAHİ [1] , Ekin KARTAL [2] , Berke GÖKKILIÇ [3] , Hatice DEMİR [4] , Süheyla YOLDAŞ [5] , Suna YABAR [6] , Özge MAY [7] , Ahmet Enis ÖZDEMİR [8] , Melek SARIGÜL [9] , Vahap Tevfik OĞUZ [10]


Amaç: Bu çalışmada İzmir‟in nüfusu en büyük ilçelerinden Bornova İlçesi‟nde belirlenen dört pilot okulda internet bağımlılığı prevalansının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmada araştırma grubunu Bornova ilçesindeki iki devlet ve iki özel okulun 6., 7., 9. ve 10. sınıflarındaki 1035 öğrenci oluşturdu. Veri toplama aracı olarak, Günüç ve Kayri‟nin 2009 yılında geliştirdiği “internet bağımlılık ölçeği” ve kişisel anket formu kullanıldı. Bulgular: Çalışma grubundaki 1035 öğrencinin 685‟ine ulaşıldı. Formları uygun şekilde doldurmayan 24 öğrenci çalışma dışında bırakıldı; %63,9‟u (n=661) analize alındı. İnternet bağımlılık ölçeğine göre öğrencilerin %37,4‟ü (n=247) internet bağımlısı değilken, %36,9‟u (n=244) risk grubundaydı ve %25,7‟si (n=170) ise internet bağımlısıydı. İnternet bağımlılık durumları ile güvenli internet kullanma (x2=9,013; p=0,011), günlük bilgisayar oyunu oynama (x2=76,556; p=0,000), televizyon izleme (x2=11,859; p=0,003), öğrencinin internet hakkında evde bilgilendirilmesi (x2=19.386; p<0,001) ve internete bağlanma süresi (x2=61,787; p<0,000), internet kullanmaya başlama yaşı (x2=23,360; p<0,000) arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı. Sonuç: Verilerimiz öğrencilerin azımsanmayacak kısmının “internet bağımlısı” olduğunu göstermektedir. Bu konuda daha ileri araştırmalar ve koruyucu çalışmalar yapılmasında fayda vardır.
Aim: In this study it was aimed to evaluate the prevalence of Internet addiction in four pilot schools located in Bornova, one of İzmir’s most populated districts. Material and Methods: In this cross-sectional study the study sample comprised 1035 students in grade 6, 7, 9 and 10 of two state and two private schools located in Bornova district. The tools were “Internet addiction scale” developed by Günüç and Kayri in 2009 and a personal questionnaire form. Results: We reached 685 of 1035 students in the study sample. Twenty-four students who did not fill the questionnaire properly were excluded and a total of 661 students (63.9%) were included in the analysis. According to Internet addiction scale, 37.4% (n=247) were not Internet addict while 36.9% (n=244) were in the risk group and 25.7% (n=170) were Internet addict. Internet addiction was significantly associated with safe Internet use (x2=9,013; p=0,011), daily personnel computer game playing (x2=76,556; p=0,000), watching television (x2=11,859; p=0,003), Internet connection time (x2=61,787; p=0,000) ), informing the student at home about internet (x2=19.386; p<0,001) and age for starting Internet use (x2=23,360; p=0,000). Conclusion: These data suggest that a substantial part of the students is Internet addict. Hence, further interventional studies are needed for prevention.
 • Ceyhan E. Ergen Ruh Sağlığı Açısından Bir Risk Faktörü: İnternet Bağımlılığı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2008; 15 (2): 109–16.
 • TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2013, Türkiye İstatistik Kurumu. 2013. [cited 12 Apr 2018]. Available from: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=y5hkbLbp8QDgyMztLw4GcHhBXTVhRCN3ZqLPKGNn1V0sMWc0ZJ1X!1214994832?id=13569
 • 3. TÜİK, “Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2017,” Türkiye İstatistik Kurumu. 2017. [cited 12 Apr 2018]. Available from: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24862
 • Balcı Ş, Gülnar B. Üniversite Öğrencileri Arasında İnternet Bağımlılığı ve İnternet Bağımlılarının Profili. Selçuk Ünı versı tes İletı şı m Fakültesı Akad Dergı sı 2009; 6 (1): 5–22.
 • Cheng C, Li A. Y. Internet Addiction Prevalence and Quality of (Real) Life: A Meta-Analysis of 31 Nations Across Seven World Regions. Cyberpsychology, Behav Soc Netw 2014; 17 (12): 755–60.
 • Şaşmaz T. et al. Prevalence and risk factors of Internet addiction in high school students. Eur J Public Health 2013; 24 (1): 15–20.
 • Brand M, Young KS, Laier C. Prefrontal Control and Internet Addiction: A Theoretical Model and Review of Neuropsychological and Neuroimaging Findings. Front Hum Neurosci 2014; 8 (May): 1–13.
 • Yuan K, Qin W, Liu Y, Tian J. Internet addiction: Neuroimaging findings. Commun Integr Biol 2011; 4 (6): 637–39.
 • Ho RC et al. The association between internet addiction and psychiatric co-morbidity: A meta-analysis. BMC Psychiatry 2014; 14 (1).
 • Yen JY, Ko CH, Yen CF, Wu HY, Yang MJ. The Comorbid Psychiatric Symptoms of Internet Addiction: Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD), Depression, Social Phobia, and Hostility. J Adolesc Heal 2007; 41 (1): 93–8.
 • Sussman CJ, Harper JM, Stahl JL, Weigle P. Internet and Video Game Addictions: Diagnosis, Epidemiology, and Neurobiology. Child Adolesc. Psychiatr. Clin. N. Am. 2018; 27 (2): 307–26.
 • Çelik A, Çelen FK, Seferoğlu SS. Ortaokul Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Akad. Bilişim‟14 - XVI. Akad Bilişim Konf Bildir 2014; 373–82.
 • Harman JP, Hansen CE, Cochran ME, Lindsey CR. Liar, Liar: Internet Faking but Not Frequency of Use Affects Social Skills, Self-Esteem, Social Anxiety, and Aggression. CyberPsychology Behavior 2005; 8 (1): 1–6.
 • 14. Doğan A. İnternet bağ ml l ğ yayg nl ğ . Dokuz Eylül Ün vers tes Eğ t m B l mler Enst tüsü A le Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı, 2013. (Yayınlanmamış tez)
 • Günüç S, Kayr M. The prof le of nternet dependency n Turkey and development of nternet add ct on scale: study of val d ty and rel ab l ty. Hacettepe Ün vers tes Eğ t m Fakültes Dergisi (H. U. Journal of Education) 2010; 39: 220-32.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, 06-15 Yaş Grubu Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanımı Ve Medya, 2013. [cited 12 Apr 2018]. Available from: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri. do;jsessionid=y5hkbLbp8QDgyMztLw4GcHhBXTVhRCN3ZqLPKGNn1V0sMWc0ZJ1X!1214994832?id=13569
 • Xin M, Xing J, Pengfei W, Houru L, Mengcheng W, Hong Z. Online activities, prevalence of Internet addiction and risk factors related to family and school among adolescents in China. Addict Behav Reports 2018; 7 (October): 14–8.
 • Çelen FK, Çelik A, Seferoğlu SS. Çocukların İnternet Kullanımları ve Onları Bekleyen Çevrim-İçi Riskler. XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2011; 2–4.
 • Koo HJ, Kwon JH. Risk and protective factors of internet addiction: A meta-analysis of empirical studies in Korea. Yonsei Med J 2014; 55 (6): 1691–711.
 • Kim K et al. Internet addiction in Korean adolescents and its relation to depression and suicidal ideation: A questionnaire survey. Int J Nurs Stud 2006; 43 (2): 185–92.
 • Kim K. Association between Internet overuse and aggression in Korean adolescents. Pediatr Int 2013; 55 (6): 703-9.
 • Choi K et al., Internet overuse and excessive daytime sleepiness in adolescents: Regular article. Psychiatry Clin Neurosci 2009; 63 (4): 455–62.
 • Niemz K, Griffiths M, Banyard P. Prevalence of Pathological Internet Use among University Students and Correlations with Self-Esteem, the General Health Questionnaire (GHQ), and Disinhibition. CyberPsychology Behav 2005; 8 (6): 562–70. Cilt 58 Sayı 4, Aralık 2019 / Volume 58 Issue 4, December 2019 383
 • Simkova B, Cincera J. Internet addiction disorder and chatting in the Czech Republic. Cyberpsychol Behav. 2004 Oct; 7 (5): 536-9.
 • Cao H, Sun Y, Wan Y, Hao J, Tao F. Problematic Internet use in Chinese adolescents and its relation to psychosomatic symptoms and life satisfaction. BMC Public Health. 2011 Oct 14; 11: 802.
 • Yang SC, Tung CJ. Comparison of Internet addicts and non-addicts in Taiwanese high school. Comput. Human Behav 2007; 23 (1): 79–96.
 • Johansson A, Götestam KG. Internet addiction: characteristics of a questionnaire and prevalence in Norwegian youth (12-18 years). Scand J Psychol. 2004 Jul;45 (3): 223-9.
 • Moreno MA, Jelenchick L, Cox E, Young H, Christakis DA. Problematic internet use among US youth: a systematic review. Arch Pediatr Adolesc Med. 2011 Sep;165 (9): 797-805.
 • Ko CH, Yen JY, Liu SC, Huang CF, Yen CF. The associations between aggressive behaviors and internet addiction and online activities in adolescents. J Adolesc Health. 2009 Jun;44 (6): 598-605.
 • Durkee T, Kaess M, Carli V et al. Prevalence of pathological internet use among adolescents in Europe: demographic and social factors. Addiction. 2012 Dec; 107 (12): 2210-22.
 • Canan F, Ataoglu A, Nichols LA, Yildirim T, Ozturk O. Evaluation of psychometric properties of the internet addiction scale in a sample of Turkish high school students. Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2010 Jun; 13 (3): 317-20.
 • Canan F, Ataoglu A, Ozcetin A, Icmeli C. The association between Internet addiction and dissociation among Turkish college students. Compr Psychiatry. 2012 Jul; 53 (5): 422-6.
 • Dalbudak E, Evren C, Topcu M, Aldemir S, Coskun KS, Bozkurt M, Evren B, Canbal M. Relationship of Internet addiction with impulsivity and severity of psychopathology among Turkish university students. Psychiatry Res. 2013 Dec 30; 210 (3): 1086-91.
 • Yılmaz E, Şahin L, Haseski Hİ, Erol O. Lise öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Balıkesir ili örneği. Eğitim Bilim. Araştırmaları Derg. 2014; 4 (1): 133–44.
 • Durak Batıgün A, Hasta D. İnternet bağımlılığı: Yalnızlık ve kişilerarası ilişki tarzları açısından bir değerlendirme. (Internet addiction: an evaluation in terms of loneliness and interpersonal relationship styles). Anadolu Psikiyatr Derg 2010; 11: 213–19.
 • Durak Batıgün A, Kılıç N. İnternet Bağımlılığı ile Kişilik Özellikleri, Sosyal Destek , Psikolojik Belirtiler ve Bazı Sosyo-Demografi k Değişkenler Arasındaki İlişkiler. Türk Psikolojisi Derg 2011; 26 (67): 1–10.
 • Şahin M. The internet addiction and aggression among university students. Dusunen Adam 2014; 27 (1): 43–52.
 • Bayraktar F, Gün Z. Incidence and correlates of Internet usage among adolescents in North Cyprus. Cyberpsychol Behav. 2007 Apr; 10 (2): 191-7.
 • Çakır Balta Ö, Horzum MB. Web Tabanlı Öğretim Ortamındaki Öğrencilerin İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler. J Fac Educ Sci. 2008; 41 (1):187–205.
 • Esen E, Siyez DM. Ergenlerde İnternet Bağımlılığını Yordayan Psiko-sosyal Değişkenlerin İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehb Derg. 2011; 4(36):127–36.
 • Evren C, Dalbudak E, Evren B, Demirci AC. High risk of internet addiction and its relationship with lifetime substance use, psychological and behavioral problems among 10th grade adolescents. Psychiatr Danub. 2014; 26 (4): 330–9.
 • Tahiroglu AY, Celik GG, Uzel M, Ozcan N, Avci A. Internet use among Turkish adolescents. Cyberpsychol Behav. 2008 Oct;11 (5): 537-43.
 • Yang CK. Sociopsychiatric characteristics of adolescents who use computers to excess. Acta Psychiatr Scand. 2001 Sep; 104 (3): 217-22.
 • Chele G, Chirita V, Stefanescu C, Macarie G, Ilinca M. The Children Lost in Cyberspace? EUROCON 2005 - Int. Conf. “Computer as a Tool,” vol. 0: 843–46.
 • Sussman S, Moran MB. Hidden addiction: Television. J Behav Addict. 2013 Sep; 2 (3): 125-32.
 • Kubey R, Csikszentmihalyi M. Television addiction is no mere metaphor. Sci Am. 2002 Feb; 286 (2): 74-80.
 • Finn S, Gorr MB. Social Isolation and Social Support as Correlates of Television Viewing Motivations. Communic Res 1988; 5 (2): 135–58.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0387-5171
Author: Hilal SİPAHİ (Primary Author)
Institution: Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5399-637X
Author: Ekin KARTAL
Institution: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7011-6015
Author: Berke GÖKKILIÇ
Institution: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7080-2987
Author: Hatice DEMİR
Institution: Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2594-2865
Author: Süheyla YOLDAŞ
Institution: Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2781-2573
Author: Suna YABAR
Institution: Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9384-6045
Author: Özge MAY
Institution: Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9862-7017
Author: Ahmet Enis ÖZDEMİR
Institution: Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5224-7342
Author: Melek SARIGÜL
Institution: Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8341-5441
Author: Vahap Tevfik OĞUZ
Institution: Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü, İzmir
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 9, 2018
Acceptance Date : October 31, 2018
Publication Date : December 30, 2019

Bibtex @research article { etd664769, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2019}, volume = {58}, pages = {375 - 383}, doi = {10.19161/etd.664769}, title = {Bornova İlçesi’nde dört okulda ergenlerde internet bağımlılığı ve güvenli internet kullanımının değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Sipahi, Hilal and Kartal, Ekin and Gökkılıç, Berke and Demir, Hatice and Yoldaş, Süheyla and Yabar, Suna and May, Özge and Özdemir, Ahmet Enis and Sarıgül, Melek and Oğuz, Vahap Tevfik} }
APA Sipahi, H , Kartal, E , Gökkılıç, B , Demir, H , Yoldaş, S , Yabar, S , May, Ö , Özdemir, A , Sarıgül, M , Oğuz, V . (2019). Bornova İlçesi’nde dört okulda ergenlerde internet bağımlılığı ve güvenli internet kullanımının değerlendirilmesi . Ege Tıp Dergisi , 58 (4) , 375-383 . DOI: 10.19161/etd.664769
MLA Sipahi, H , Kartal, E , Gökkılıç, B , Demir, H , Yoldaş, S , Yabar, S , May, Ö , Özdemir, A , Sarıgül, M , Oğuz, V . "Bornova İlçesi’nde dört okulda ergenlerde internet bağımlılığı ve güvenli internet kullanımının değerlendirilmesi" . Ege Tıp Dergisi 58 (2019 ): 375-383 <http://egetipdergisi.com.tr/en/pub/issue/50673/664769>
Chicago Sipahi, H , Kartal, E , Gökkılıç, B , Demir, H , Yoldaş, S , Yabar, S , May, Ö , Özdemir, A , Sarıgül, M , Oğuz, V . "Bornova İlçesi’nde dört okulda ergenlerde internet bağımlılığı ve güvenli internet kullanımının değerlendirilmesi". Ege Tıp Dergisi 58 (2019 ): 375-383
RIS TY - JOUR T1 - Bornova İlçesi’nde dört okulda ergenlerde internet bağımlılığı ve güvenli internet kullanımının değerlendirilmesi AU - Hilal Sipahi , Ekin Kartal , Berke Gökkılıç , Hatice Demir , Süheyla Yoldaş , Suna Yabar , Özge May , Ahmet Enis Özdemir , Melek Sarıgül , Vahap Tevfik Oğuz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19161/etd.664769 DO - 10.19161/etd.664769 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 375 EP - 383 VL - 58 IS - 4 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.664769 UR - https://doi.org/10.19161/etd.664769 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Bornova İlçesi’nde dört okulda ergenlerde internet bağımlılığı ve güvenli internet kullanımının değerlendirilmesi %A Hilal Sipahi , Ekin Kartal , Berke Gökkılıç , Hatice Demir , Süheyla Yoldaş , Suna Yabar , Özge May , Ahmet Enis Özdemir , Melek Sarıgül , Vahap Tevfik Oğuz %T Bornova İlçesi’nde dört okulda ergenlerde internet bağımlılığı ve güvenli internet kullanımının değerlendirilmesi %D 2019 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 58 %N 4 %R doi: 10.19161/etd.664769 %U 10.19161/etd.664769
ISNAD Sipahi, Hilal , Kartal, Ekin , Gökkılıç, Berke , Demir, Hatice , Yoldaş, Süheyla , Yabar, Suna , May, Özge , Özdemir, Ahmet Enis , Sarıgül, Melek , Oğuz, Vahap Tevfik . "Bornova İlçesi’nde dört okulda ergenlerde internet bağımlılığı ve güvenli internet kullanımının değerlendirilmesi". Ege Tıp Dergisi 58 / 4 (December 2019): 375-383 . https://doi.org/10.19161/etd.664769
AMA Sipahi H , Kartal E , Gökkılıç B , Demir H , Yoldaş S , Yabar S , May Ö , Özdemir A , Sarıgül M , Oğuz V . Bornova İlçesi’nde dört okulda ergenlerde internet bağımlılığı ve güvenli internet kullanımının değerlendirilmesi. ETD. 2019; 58(4): 375-383.
Vancouver Sipahi H , Kartal E , Gökkılıç B , Demir H , Yoldaş S , Yabar S , May Ö , Özdemir A , Sarıgül M , Oğuz V . Bornova İlçesi’nde dört okulda ergenlerde internet bağımlılığı ve güvenli internet kullanımının değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi. 2019; 58(4): 375-383.
IEEE H. Sipahi , E. Kartal , B. Gökkılıç , H. Demir , S. Yoldaş , S. Yabar , Ö. May , A. Özdemir , M. Sarıgül and V. Oğuz , "Bornova İlçesi’nde dört okulda ergenlerde internet bağımlılığı ve güvenli internet kullanımının değerlendirilmesi", Ege Tıp Dergisi, vol. 58, no. 4, pp. 375-383, Dec. 2020, doi:10.19161/etd.664769

Authors of the Article
Hilal SİPAHİ [1]
Ekin KARTAL [2]
Berke GÖKKILIÇ [3]
Hatice DEMİR [4]
Süheyla YOLDAŞ [5]
Suna YABAR [6]
Ahmet Enis ÖZDEMİR [8]
Melek SARIGÜL [9]
Vahap Tevfik OĞUZ [10]