Research Article
BibTex RIS Cite

Bir Üniversite Hastanesi Adli Kuruluna Yönlendirilen Velayet Davalarının On Yıllık Geriye

Year 2024, Volume: 63 Issue: 2, 184 - 191, 10.06.2024
https://doi.org/10.19161/etd.1263112

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Adli Kurulumuza sevk edilen velayet olgularının demografik ve klinik özelliklerinin incelenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı’na Ocak 2011-Aralık 2021 tarihleri arasında velayet nedeniyle yönlendirilen 77 olgunun dosya bilgileri geriye dönük incelenmiştir. Olguların sosyodemografik özellikleri, aile yapıları, adli heyet raporları değerlendirilmiştir.

Bulgular: Olguların %62,3’ü (n= 48) kızdır.Yaş ortalamaları 9.09 ±3.79 ‘tur. Olguların %26’sının (n=20) , annelerin %13,6’sı (n= 9), babaların %12,1’i (n= 8) en az bir psikiyatrik tanısı mevcuttur. Olguların % 72,7 ‘sinin velayet , %27,3 ‘ünün kişisel ilişki düzenlenmesi açısından değerlendirilmesi istenmiştir. Boşanma davalarının %27,3’ünün halen sürmekte olduğu, çocukların velayetinin / geçici velayetinin çoğunlukla (%92,2) annelerde olduğu ve olguların büyük çoğunluğunun ( %84,4) anne ile birlikte yaşadığı belirlenmiştir. Rapor sonuçlarına göre velayetin çoğunlukla (%64,3) anneye verilmesi, dört (%7,1) olguda tekrar değerlendirmenin uygun olacağı kanaatine varıldığı görülmüştür.

Sonuç: Velayet ve kişisel ilişki kararı, çocuğun yüksek yararı gözetilerek dikkatli bir değerlendirmeyi gerektirir. Boşanma sürecinde çocukların özel ihtiyaçlarının fark edilmesi sonraki yaşamlarında olumsuz sonuçların önlenmesi için önemlidir. Bu nedenle farklı meslek gruplarının objektif ve bilimsel ölçütlere göre, işbirliği içerisinde değerlendirme yapması oldukça önemlidir.

References

 • Genış M, Toker B, Şakıroğlu M. Boşanmanın Çocuklara Etk s , Çocuğa Söylenmes ve Ebeveyn Yabancılaşması Derleme Çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2019;3(3):190-9.
 • Karadag F, Foto Özdemır D. Evaluat on of Cases Sent From Family Courts to University Hospital During Contentious Divorce/Custody Process. Klinik Psikiyatri Dergisi-Turkish Journal of Clinical Psychiatry 2021; 24(1):99-108.
 • Friesen MD, John Horwood L, Fergusson DM, Woodward LJ. Exposure to Parental Separation in Childhood and Later Parenting Quality as an Adult: Evidence From A 30-Year Longitudinal Study. Journal of Child Psychology and Psychiatry 2017;58(1):30-7.
 • Guler G. Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromu ve Boşanma. Türkiye Klinikleri J Child Psychiatry-Special Topics 2017;3(3):225-8. 228.
 • Ongider N. Effects of Divorce on Children. Current Approaches in Psychiatry. 2013;5(2):140.
 • Kleinsorge C, Covitz LM. Impact of Divorce on Children: Developmental Considerations. Pediatrics In Review 2012;33(4):147-55.
 • Weaver JM, Schofield TJ. Mediation and moderation of divorce effects on children’s behavior problems. Journal of Family Psychology 2015;29(1):39-48.
 • Lamela D, Figueiredo B, Bastos A, Feinberg M. Typologies of Post-divorce Coparenting and Parental Well Being, Parenting Quality and Children’s Psychological Adjustment. Child Psychiatry & Human Development, 2016;47(5):716-28.
 • Achenbach TM, Ivanova MY, Rescorla LA, Turner LV, Althoff RR. Internalizing/Externalizing Problems: Review and Recommendations for Clinical and Research Applications. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 2016;55(8):647-56.
 • Wolchik SA, Sandler IN, Millsap RE, Plummer BA, Greene SM, Anderson ER, vd. Six Year Follow up of Preventive Interventions for Children of Divorce: A Randomized Controlled Trial. JAMA 2002;288(15):1874.
 • Reid WJ, Crisafulli A. Marital Discord and Child Behavior Problems: A Meta-analysis. Journal of Abnormal Child Psychology 1990;18(1):105-17.
 • Chung DS, Moon DS, Lee MH, Kwack YS. Custody Evaluation Process and Report Writing. Journal of the Korean Academy of Child and Adolescent Psychiatry 2020;31(2):58-65.
 • Arıkan Ç. Halkın Boşanmaya Yönelik Tutumları Araştırması. Gözden Geçirilmiş 2. Baskı. Ankara:TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayını; 2015:195-8.
 • Kaşikçi Kaba G, Öztürk E. Retrospective Investigation of Adjudicated Divorce Cases: Gaziosmanpaşa Sample.Turkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med 2018;15(2):52-60.
 • J. Z, Thayer E. Ayrılanlar İçin Çocuk Bakımı.Türkoğulları Ü.(çeviri).1.Baskı.Ankara: Arkadaş Yayınları; 2003:96.
 • Kalmijn M. Long-Term Effects of Divorce on Parent–Child Relationships: Within-Family Comparisons of Fathers and Mothers. European Sociological Review 2013;29(5):888-98.
 • Amato PR, Booth A. A Prospective Study of Divorce and Parent-Child Relationships. Journal of Marriage and the Family 1996;58(2):356.
 • Bernet W, Wamboldt MZ, Narrow WE. Child Affected by Parental Relationship Distress. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 2016;55(7):571-9.
 • Benedek EP, Brown CF. Boşanma ve Çocuğunuz: Çocuğunuzun Boşanmanızla Başetmesine Nasıl Yardımcı Olursunuz? Katlan S. (çeviri) Ankara: HYB Yayıncılık; 1997.
 • Burns S, Walczak Y. Boşanma ve Çocuk Üzerine Etkileri. 2.Baskı. İstanbul: Özgür Yayınları; 2004;254.
 • Wolfinger N. Family structure homogamy: The effects of Parental Divorce on Partner Selection and Marital Stability. Social Science Research 2003;32:80-97.
 • Öngıder Gregory N. Anks yete Düzeyleri Açısından Boşanmış ve Evli Anneler ile Çocuklarının İncelenmesi. Nöropsikiyatri Arşivi 2011;48(1):66-70.
 • Güler F. Boşanma Sürecinde Çocukların Benlik Saygısı ve Kabul-Red Algısının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara 2014;71-9.
 • Lau Y. Patterns of Post-Divorce Parental Alliance and Children’s Self-Esteem in Hong Kong. Journal of Divorce & Remarriage 2007;47:155-73.
 • Van der Wal RC, Finkenauer C, Visser MM. Reconciling Mixed Findings on Children’s Adjustment Following High-Conflict Divorce. Journal of Child and Family Studies 2019;28(2):468-78.
 • Yıldırım O, Demır Y, Sağlam Ü, Subaşı M, Rıza A. Çocuk ve Ergenlerde R sk Faktörü: Boşanma. 2021;1(2) :79-96.
 • Bernet W, Baker A. Parental Alienation, DSM-5, and ICD-11: Response to Critics. The Journal of The American Academy of Psychiatry and The Law 2013;41:98-104.
 • Wallerstein JS, Kelly JB. The Effects of Parental Divorce: Experiences of The Child in Later Latency. American Journal of Orthopsychiatry 1976;46(2):256-69.
 • Gardner R. Differentiating Between Parental Alienation Syndrome and Bona Fide Abuse-Neglect American Journal of Family Therapy 1999;27(2):97-107.
 • Gardner R.Parental Alienation Syndrome vs. Parental Alienation: Which Diagnosis Should Evaluators Use in Child-Custody Disputes? American Journal of Family Therapy 2002;30(2):93-115.
 • Johnston JR, Walters MG, Olesen NW. Is It Alienating Parenting, Role Reversal or Child Abuse? A Study of Children’s Rejection of a Parent in Child Custody Disputes. Journal of Emotional Abuse 2005;5(4):191-218.
 • Fidler BJ, Bala N. Children Resisting Postseparation Contact With A Parent: Concepts, Controversies and Conundrums. Family Court Review 2010;48(1):10-47.
 • Williams J, Justice R. Should judges close the gate on PAS and PA?.Family Court Review 2001;39(3)39.3:267-81.

Ten-Year Retrospective Analysis of Child Custody Cases Referred to Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic in the Province of İzmir

Year 2024, Volume: 63 Issue: 2, 184 - 191, 10.06.2024
https://doi.org/10.19161/etd.1263112

Abstract

Objective: The aim of this study is to determine the demographic and clinical features of child custody cases referred for forensic examination to our child and adolescent psychiatry outpatient clinic.

Method: File informations of 77 cases who referred to Ege University, Child and Adolescent Psychiatry Department between January 2011 and December 2021 were reviewed retrospectively. Their sociodemographic features, family structures and forensic reports were evaluated.
Results: 62.3% (n= 48) of the cases were female. The mean age was 9.09 ±3.79 years. 26% of the cases (n=20), 13.6% of the mothers (n= 9) and 12.1% of the fathers (n= 8) had at least one psychiatric diagnosis. 72.7% of the cases were asked to be evaluated in terms of custody and 27.3% in terms of personal relationship arrangement. It was determined that 27.3% of the divorce cases are still ongoing, the custody / temporary custody of the children is mostly (92.2%) of the mothers, and the majority of the cases (84.4%) live with the mother. According to the results of the report, it was concluded that custody was mostly (64.3%) given to the mother, re-evaluation would be appropriate in four (7.1%) cases.

Conclusion: The custody and personal relationship decision requires careful consideration, taking into account the best interests of the child. Recognizing the special needs of children during the divorce process is important to prevent negative consequences in their later lives. For this reason, it is very important for different professional groups to evaluate in cooperation according to objective and scientific criteria.

References

 • Genış M, Toker B, Şakıroğlu M. Boşanmanın Çocuklara Etk s , Çocuğa Söylenmes ve Ebeveyn Yabancılaşması Derleme Çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2019;3(3):190-9.
 • Karadag F, Foto Özdemır D. Evaluat on of Cases Sent From Family Courts to University Hospital During Contentious Divorce/Custody Process. Klinik Psikiyatri Dergisi-Turkish Journal of Clinical Psychiatry 2021; 24(1):99-108.
 • Friesen MD, John Horwood L, Fergusson DM, Woodward LJ. Exposure to Parental Separation in Childhood and Later Parenting Quality as an Adult: Evidence From A 30-Year Longitudinal Study. Journal of Child Psychology and Psychiatry 2017;58(1):30-7.
 • Guler G. Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromu ve Boşanma. Türkiye Klinikleri J Child Psychiatry-Special Topics 2017;3(3):225-8. 228.
 • Ongider N. Effects of Divorce on Children. Current Approaches in Psychiatry. 2013;5(2):140.
 • Kleinsorge C, Covitz LM. Impact of Divorce on Children: Developmental Considerations. Pediatrics In Review 2012;33(4):147-55.
 • Weaver JM, Schofield TJ. Mediation and moderation of divorce effects on children’s behavior problems. Journal of Family Psychology 2015;29(1):39-48.
 • Lamela D, Figueiredo B, Bastos A, Feinberg M. Typologies of Post-divorce Coparenting and Parental Well Being, Parenting Quality and Children’s Psychological Adjustment. Child Psychiatry & Human Development, 2016;47(5):716-28.
 • Achenbach TM, Ivanova MY, Rescorla LA, Turner LV, Althoff RR. Internalizing/Externalizing Problems: Review and Recommendations for Clinical and Research Applications. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 2016;55(8):647-56.
 • Wolchik SA, Sandler IN, Millsap RE, Plummer BA, Greene SM, Anderson ER, vd. Six Year Follow up of Preventive Interventions for Children of Divorce: A Randomized Controlled Trial. JAMA 2002;288(15):1874.
 • Reid WJ, Crisafulli A. Marital Discord and Child Behavior Problems: A Meta-analysis. Journal of Abnormal Child Psychology 1990;18(1):105-17.
 • Chung DS, Moon DS, Lee MH, Kwack YS. Custody Evaluation Process and Report Writing. Journal of the Korean Academy of Child and Adolescent Psychiatry 2020;31(2):58-65.
 • Arıkan Ç. Halkın Boşanmaya Yönelik Tutumları Araştırması. Gözden Geçirilmiş 2. Baskı. Ankara:TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayını; 2015:195-8.
 • Kaşikçi Kaba G, Öztürk E. Retrospective Investigation of Adjudicated Divorce Cases: Gaziosmanpaşa Sample.Turkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med 2018;15(2):52-60.
 • J. Z, Thayer E. Ayrılanlar İçin Çocuk Bakımı.Türkoğulları Ü.(çeviri).1.Baskı.Ankara: Arkadaş Yayınları; 2003:96.
 • Kalmijn M. Long-Term Effects of Divorce on Parent–Child Relationships: Within-Family Comparisons of Fathers and Mothers. European Sociological Review 2013;29(5):888-98.
 • Amato PR, Booth A. A Prospective Study of Divorce and Parent-Child Relationships. Journal of Marriage and the Family 1996;58(2):356.
 • Bernet W, Wamboldt MZ, Narrow WE. Child Affected by Parental Relationship Distress. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 2016;55(7):571-9.
 • Benedek EP, Brown CF. Boşanma ve Çocuğunuz: Çocuğunuzun Boşanmanızla Başetmesine Nasıl Yardımcı Olursunuz? Katlan S. (çeviri) Ankara: HYB Yayıncılık; 1997.
 • Burns S, Walczak Y. Boşanma ve Çocuk Üzerine Etkileri. 2.Baskı. İstanbul: Özgür Yayınları; 2004;254.
 • Wolfinger N. Family structure homogamy: The effects of Parental Divorce on Partner Selection and Marital Stability. Social Science Research 2003;32:80-97.
 • Öngıder Gregory N. Anks yete Düzeyleri Açısından Boşanmış ve Evli Anneler ile Çocuklarının İncelenmesi. Nöropsikiyatri Arşivi 2011;48(1):66-70.
 • Güler F. Boşanma Sürecinde Çocukların Benlik Saygısı ve Kabul-Red Algısının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara 2014;71-9.
 • Lau Y. Patterns of Post-Divorce Parental Alliance and Children’s Self-Esteem in Hong Kong. Journal of Divorce & Remarriage 2007;47:155-73.
 • Van der Wal RC, Finkenauer C, Visser MM. Reconciling Mixed Findings on Children’s Adjustment Following High-Conflict Divorce. Journal of Child and Family Studies 2019;28(2):468-78.
 • Yıldırım O, Demır Y, Sağlam Ü, Subaşı M, Rıza A. Çocuk ve Ergenlerde R sk Faktörü: Boşanma. 2021;1(2) :79-96.
 • Bernet W, Baker A. Parental Alienation, DSM-5, and ICD-11: Response to Critics. The Journal of The American Academy of Psychiatry and The Law 2013;41:98-104.
 • Wallerstein JS, Kelly JB. The Effects of Parental Divorce: Experiences of The Child in Later Latency. American Journal of Orthopsychiatry 1976;46(2):256-69.
 • Gardner R. Differentiating Between Parental Alienation Syndrome and Bona Fide Abuse-Neglect American Journal of Family Therapy 1999;27(2):97-107.
 • Gardner R.Parental Alienation Syndrome vs. Parental Alienation: Which Diagnosis Should Evaluators Use in Child-Custody Disputes? American Journal of Family Therapy 2002;30(2):93-115.
 • Johnston JR, Walters MG, Olesen NW. Is It Alienating Parenting, Role Reversal or Child Abuse? A Study of Children’s Rejection of a Parent in Child Custody Disputes. Journal of Emotional Abuse 2005;5(4):191-218.
 • Fidler BJ, Bala N. Children Resisting Postseparation Contact With A Parent: Concepts, Controversies and Conundrums. Family Court Review 2010;48(1):10-47.
 • Williams J, Justice R. Should judges close the gate on PAS and PA?.Family Court Review 2001;39(3)39.3:267-81.
There are 33 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Research Articles
Authors

Birsen Şentürk Pilan 0000-0002-4580-7655

Tezan Bildik 0000-0002-0032-7025

Ahsen Kaya 0000-0002-6969-1562

Öykü Akkaş 0000-0001-8878-7765

Publication Date June 10, 2024
Submission Date March 13, 2023
Published in Issue Year 2024Volume: 63 Issue: 2

Cite

Vancouver Şentürk Pilan B, Bildik T, Kaya A, Akkaş Ö. Bir Üniversite Hastanesi Adli Kuruluna Yönlendirilen Velayet Davalarının On Yıllık Geriye. EJM. 2024;63(2):184-91.