Research Article
BibTex RIS Cite

Kültür ile Kanıtlanmış Tüberküloz Vakalarının İlaç Duyarlılıklarının Retrospektif Analizi

Year 2024, Volume: 63 Issue: 2, 171 - 176, 10.06.2024
https://doi.org/10.19161/etd.1297772

Abstract

Amaç: Çalışmamızda, Ocak 2018- Ocak 2023 yılları arasında üçüncü basamak bir üniversite hastanesi mikobakteriyoloji laboratuvarında klinik örneklerde M.tuberculosis complex üremesi saptanan hastaların direnç profilleri ve klinik özelliklerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: 2018-2023 yılları arasında kabul edilen klinik örneklerden (balgam, bronkoalveolar lavaj, doku vb.) M.tuberculosis compleks üremesi olan hastaların demografik verileri, enfeksiyon tutulum yeri ve ilaç direnç paternleri hastane veri tabanındaki kayıtlarından retrospektif olarak incelenmiştir.
Bulgular : Çalışmaya 204 hasta dahil edilmiştir, hastaların %6,86’sında (n= 14) izoniyazid (INH) direnci, %2,45’inde (n= 5) streptomisin direnci saptanmıştır. Bu hastaların ikisinde izoniyazid ve streptomisin direnci birlikte saptanmıştır. Rifampisin direnci, etambutol direnci ve ÇİD-TB saptanmamıştır. Tüberküloz tutulum yeri en sık %68,1 (n= 139) ile akciğer olarak saptanmıştır
Sonuç: Tüm dünyada morbidite ve mortalitenin önemli nedenlerinde biri olmaya devam eden tüberküloz gelişen tıp teknolojisine rağmen hala eradike edilememiştir. Tedavi süresi, hasta uyumu ve gereksiz antibiyotik kullanımı nedeniyle gün geçtikçe artan ilaç direnci, klinik pratikte hekimleri zorlamaktadır. Tüberkülozun Edinilmiş Bağışık Eksikliği Sendromu tanımlayıcı hastalıklar arasında olması nedeniyle, ilaç direnci sorununun yanında İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü enfeksiyonu da her hekimin dikkat etmesi gereken diğer bir konudur. Çalışmamızda tüberküloz hastalarında HIV serolojisine yeteri kadar bakılmadığı görülmüştür.

References

 • Who.int. European Centre for Disease Prevention and Control, WHO Regional Office for Europe. Tuberculosis surve- illance and monitoring in Europe 2021 – 2019 data. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2021. (Cited: 10.01.2022)
 • Cdc.gov. Global HIV and TB. (updated: March, 2023; cited: 27 Feb 2023)
 • Who.int. Tuberculosis. (updated: 21 Apr 2023; cited 23 May 2023)
 • worldhealthorg.shinyapps.io Tuberculosis profile: Turkey (updated: 14 May 2023; cited:27 Feb 2023)
 • Türkiye’de Verem Savaşı, 2019 Raporu, Ankara-2020
 • HIV/AIDS TANI, İZLEM VE TEDAVİ EL KİTABI, Sürüm 2.0
 • Palomino JC, Leao SC, Ritacco V (eds). Tuberculosis 2007 from Basic Science to Patient Care. 1st ed. Available from: www.TuberculosisTextbook.com (cited: 23 Feb 2023)
 • Satana D, Erkose-Genc G, Tamay Z, Uzun M, Guler N, Erturan Z. Prevalence and drug resistance of mycobacteria in Turkish cystic fibrosis patients. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2014;13:28. Published 2014 Aug
 • WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 4: treatment - drug-resistant tuberculosis treatment, 2022 update, World Health Organization, Geneva (2022)
 • CLSI.org. Testing Methods for Mycobacterium Tuberculosis Complex (MTBC) (updated: 17 Feb 2020; cited: 23 May 2023)
 • Terzi H. A., Aydemir Ö., Karakeçe E., Köroğlu M., Altındiş M. M. tuberculosis Kompleks İzolatlarının Anti Tüberküloz İlaçlara Direnç Oranlarında Yıllara Göre Değişim Sakarya. OTSBD. 2019 4(1): 47-56.
 • Çaycı Y. T., Avan T., Bilgin K., Birinci A. Kl n k Örneklerden İzole Ed len Mycobacterıum tuberculos s Kompleks İzolatlarının Pr mer Ant tüberküloz İlaçlara Duyarlılığının Değerlend r lmes , Van Tıp Derg 2020;27(2): 155-9.
 • Balcı A,Günay E,Demir C,Çilekar Ş,Çoşğun İ,Aydın S Kliniğimizde İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kompleks Suşlarının Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılık Durumları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2021; 22(6): 488 - 93.
 • Taşbakan M.S., Akdağ D., Kahraman H. , Akyol D., Taşbakan M., Çavuşoğlu C. Kültür le kanıtlanmış akc ğer dışı tüberküloz: laç duyarlılığı ve genet k prof l anal z Tuberk Toraks 2018;66(3):234-8.
 • Yaşar D.M., Çavuşoğlu C., Altuğlu İ. et al. Evaluation of the Performance of QuantiFERON-TB Gold Plus Assay in Human Immunodeficiency Virus Infection. Mediterranean Journal of Infection, Microbes & Antimicrobials . 2022;11(8): 204-11.
 • Karaman O, Varol Y, Akarca T, et al. Treatment results of multidrug-resistant tuberculosis patients in the aegean region. Thorac Res Pract. 2023;24(2):103-8.
 • Yakupoğulları Y,Tanrıverdi E, Ermiş H, Otlu B Emerging Tuberculosis Among Patients with Previous COVID 19. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi. 2022 27(4):659-63.

Retrospective Analysis of Drug Susceptibility of Culture-Proven Tuberculosis Cases

Year 2024, Volume: 63 Issue: 2, 171 - 176, 10.06.2024
https://doi.org/10.19161/etd.1297772

Abstract

Aim: In our study, it was aimed to retrospectively evaluate the resistance profiles and clinical features of patients with M. tuberculosis complex growth detected in clinical samples in a tertiary university hospital mycobacteriology laboratory between January 2018 and January 2023.
Materials and Methods: Demographic data, site of infection and drug resistance patterns of patients with M. tuberculosis complex growth from clinical samples (sputum, bronchoalveolar lavage, tissue, etc.) accepted between 2018-2023 were retrospectively analyzed from hospital database records.
Results: 204 patients were included in the study, isoniazid (INH) resistance was found in 6.86% (n= 14) of the patients, and streptomycin resistance was found in 2.45% (n= 5). In two of these patients, isoniazid and streptomycin resistance were found together. Rifampicin resistance, ethambutol resistance and MDR-TB were not detected. The most common site of tuberculosis infection was lung with a rate of 68.1% (n= 139).
Conclusion: Tuberculosis has still not been eradicated despite the developing medical technology which continues to be one of the important causes of morbidity and mortality all over the world. Increasing drug resistance due to the duration of treatment, patient compliance and unnecessary antibiotic use is challenging physicians in clinical practice. Besides the drug resistance problem, since tuberculosis is among the diseases that define Acquired Immune Deficiency Syndrome, every physician should pay attention to Human Immunodeficiency Virus infection. In our study, it was observed that HIV serology was not adequately examined in tuberculosis patients.

References

 • Who.int. European Centre for Disease Prevention and Control, WHO Regional Office for Europe. Tuberculosis surve- illance and monitoring in Europe 2021 – 2019 data. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2021. (Cited: 10.01.2022)
 • Cdc.gov. Global HIV and TB. (updated: March, 2023; cited: 27 Feb 2023)
 • Who.int. Tuberculosis. (updated: 21 Apr 2023; cited 23 May 2023)
 • worldhealthorg.shinyapps.io Tuberculosis profile: Turkey (updated: 14 May 2023; cited:27 Feb 2023)
 • Türkiye’de Verem Savaşı, 2019 Raporu, Ankara-2020
 • HIV/AIDS TANI, İZLEM VE TEDAVİ EL KİTABI, Sürüm 2.0
 • Palomino JC, Leao SC, Ritacco V (eds). Tuberculosis 2007 from Basic Science to Patient Care. 1st ed. Available from: www.TuberculosisTextbook.com (cited: 23 Feb 2023)
 • Satana D, Erkose-Genc G, Tamay Z, Uzun M, Guler N, Erturan Z. Prevalence and drug resistance of mycobacteria in Turkish cystic fibrosis patients. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2014;13:28. Published 2014 Aug
 • WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 4: treatment - drug-resistant tuberculosis treatment, 2022 update, World Health Organization, Geneva (2022)
 • CLSI.org. Testing Methods for Mycobacterium Tuberculosis Complex (MTBC) (updated: 17 Feb 2020; cited: 23 May 2023)
 • Terzi H. A., Aydemir Ö., Karakeçe E., Köroğlu M., Altındiş M. M. tuberculosis Kompleks İzolatlarının Anti Tüberküloz İlaçlara Direnç Oranlarında Yıllara Göre Değişim Sakarya. OTSBD. 2019 4(1): 47-56.
 • Çaycı Y. T., Avan T., Bilgin K., Birinci A. Kl n k Örneklerden İzole Ed len Mycobacterıum tuberculos s Kompleks İzolatlarının Pr mer Ant tüberküloz İlaçlara Duyarlılığının Değerlend r lmes , Van Tıp Derg 2020;27(2): 155-9.
 • Balcı A,Günay E,Demir C,Çilekar Ş,Çoşğun İ,Aydın S Kliniğimizde İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kompleks Suşlarının Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılık Durumları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2021; 22(6): 488 - 93.
 • Taşbakan M.S., Akdağ D., Kahraman H. , Akyol D., Taşbakan M., Çavuşoğlu C. Kültür le kanıtlanmış akc ğer dışı tüberküloz: laç duyarlılığı ve genet k prof l anal z Tuberk Toraks 2018;66(3):234-8.
 • Yaşar D.M., Çavuşoğlu C., Altuğlu İ. et al. Evaluation of the Performance of QuantiFERON-TB Gold Plus Assay in Human Immunodeficiency Virus Infection. Mediterranean Journal of Infection, Microbes & Antimicrobials . 2022;11(8): 204-11.
 • Karaman O, Varol Y, Akarca T, et al. Treatment results of multidrug-resistant tuberculosis patients in the aegean region. Thorac Res Pract. 2023;24(2):103-8.
 • Yakupoğulları Y,Tanrıverdi E, Ermiş H, Otlu B Emerging Tuberculosis Among Patients with Previous COVID 19. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi. 2022 27(4):659-63.
There are 17 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Research Articles
Authors

Arda Kaya 0000-0003-3491-5412

Cengiz Çavuşoğlu 0000-0001-7152-5216

Dilşah Başkol 0000-0001-5910-5227

Meltem Işıkgöz Taşbakan 0000-0002-4689-720X

Publication Date June 10, 2024
Submission Date May 16, 2023
Published in Issue Year 2024Volume: 63 Issue: 2

Cite

Vancouver Kaya A, Çavuşoğlu C, Başkol D, Işıkgöz Taşbakan M. Kültür ile Kanıtlanmış Tüberküloz Vakalarının İlaç Duyarlılıklarının Retrospektif Analizi. EJM. 2024;63(2):171-6.