Volume: 41 - Issue: 2

Year: 2002

Research Articles

6. MİDE ADENOKARSİNOMLARININ LOKALİZASYONUNDA BİR DEĞİŞİKLİK VAR MI?

9. PELVİK OPERASYONLARDA MESANE VE ÜRETER YARALANMALARI

Case Reports

10. TRIZOMI 13'ÜN PRENATAL TANISI: OLGU SUNUMU

11. OVERİN PRİMER RABDOMYOSARKOMU: OLGU SUNUMU

12. RENAL MALİGN FİBRÖZ HİSTİOSİTOM : OLGU SUNUMU

13. İKİZ BEBEKLERİN BİRİNDE FETAL SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ : OLGU SUNUMU

14. ASEMPTOMATİK NEONATAL KOLELİTİYAZİS: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ