Year 2019, Volume 58 , Issue 3, Pages 282 - 288 2019-09-20

Demographic characteristics of patients with subacute thyroiditis and analysis of laboratory data: single center experience
Subakut tiroidit tanılı hastaların demografik özellikleri ve laboratuvar verilerinin analizi: tek merkez deneyimi

Yakup ERGÜN [1] , Alpaslan Kemal TUZCU [2]


Aim: In this study, we aimed to investigate retrospectively the patients diagnosed with subacute thyroiditis who were admitted to our endocrinology outpatient clinic and to search for new clues in diagnosis of these patients.

Materials and Methods: Fifty patients with subacute thyroiditis and 50 patients without any thyroid disease were included in the study. Patient data were analyzed retrospectively.

Results: The mean age of the patients with subacute thyroiditis was 39.9±12.2 years and 72% (n:36) were female. Subacute thyroiditis was diagnosed in 42% of the patients in autumn, 26% in spring, 20% in summer and 12% in winter. Sedimentation rate and CRP were significantly higher in the patient group (53.7±14.22 mm/h, 7.07±5.64 mg/dl, respectively, p<0.01). Leukocyte count, neutrophil count, neutrophil/lymphocyte ratio and T4/T3 ratio were significantly higher in the patient group. Mean platelet volume (MPV) were significantly lower in the patient group compared to the control group (p<0.01). In the evaluation of thyroid autoantibodies, anti-thyroglobulin (Anti Tg) positivity was significantly higher in the patient group (46.5% and 12%, respectively). There was no significant difference in anti-thyroid peroxidase (Anti TPO) positivity.

Conclusion: Anti Tg levels may be elevated in patients with subacute thyroiditis. Subacute thyroiditis should not be excluded in anti Tg positive patients. We found that T4/T3 ratio and neutrophil/lymphocyte ratio were increased and MPV level was low in patients with subacute thyroiditis. In order to use these parameters in the differential diagnosis between subacute thyroiditis and other causes of thyrotoxicosis/hyperthyroidism, should be supported by further studies.


Amaç: Tiroid bezinin inflamatuvar bir hastalığı olan subakut tiroidit tirotoksikozların nadir bir nedenidir. Çalışmamızda endokrinoloji polikliniğimize başvurup subakut tiroidit tanısı alan hastaları retrospektif olarak inceleyip bu hastalarda tanı koymada yeni ipuçlarını araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 2010–2014 yılları arasında polikliniğimize başvurup subakut tiroidit tanısı alan 50 hasta ile tiroid bezi ile ilgili herhangi bir patolojisi olmayan, kontrol amaçlı polikliniğe başvuran 50 sağlıklı kişi olmak üzere toplam 100 kişi çalışmaya dahil edildi.  Hasta verileri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Subakut tiroiditli hastaların yaş ortalaması 39.9±12.2 yıl olup %72’si (n:36) kadındı. Hastaların %42’si sonbahar, %26’sı ilkbahar, %20’si yaz ve %12’si kış mevsiminde tanı almışlardı. Sedimantasyon hızı ve CRP hasta grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu (sırasıyla; 53.7±14.22 mm/saat, 7.07±5.64 mg/dl, p<0.01). Lökosit sayısı, nötrofil sayısı, nötrofil/lenfosit oranı ve T4/T3 oranı hasta grupta anlamlı olarak yüksek bulunurken lenfosit sayısı arasında anlamlı fark saptanmadı. Ortalama trombosit hacmi (MPV) kontrol grubuna kıyasla hasta grupta anlamlı olarak düşük saptandı (p<0.01). Tiroid otoantikorları açısından yapılan değerlendirmede anti tiroglobulin (Anti Tg) pozitifliği hasta grupta anlamlı olarak yüksek bulundu (sırasıyla; %46.5 ve %12). Anti tiroid peroksidaz (Anti TPO) pozitifliği açısından anlamlı fark bulunmadı.

Sonuç: Subakut tiroidit tanılı hastalarda Anti Tg düzeylerinin yüksek olabileceği gözlenmiş olup, Anti Tg pozitif hastalarda subakut tiroidit tanısı dışlanmamalıdır. Subakut tiroiditli hastalarda T4/T3 oranı ve nötrofil/lenfosit oranının artmış olduğunu, MPV düzeyinin ise düşük olduğunu saptadık. Bu parametrelerin subakut tiroidit ile diğer tirotoksikoz/hipertiroidi nedenleri arasında ayırıcı tanıda kullanılması için başka çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir.

 • Wondisford FE, Radovick S. Clinical Management of Thyroid Disease. 1st Edition. Philadelphia: Saunders; 2009: 191-202.
 • Desailloud R, Hober D. Viruses and thyroiditis: an update. Virol J 2009; 6: 5.
 • Papadakis MA, McPhee SJ. Current Medical Diagnosis & Treatment. 54th Edition. Publisher: McGraw-Hill Education / Medical; 2015: 1110.
 • Pearce EN, Bogazzi F, Martino E et al. The prevalence of elevated serum Creactive protein levels in inflammatory and noninflammatory thyroid disease. Thyroid 2003; 13 (7): 643–8.
 • İliçin G, Biberoğlu K, Süleymanlar G, Ünal S. İç hastalıkları. 3. Baskı. Ankara: Ayrıntı Basımevi; 2012: 1967–2023.
 • Sato J, Uchida T, Komiya K, et al. Comparison of the therapeutic effects of prednisolone and nonsteroidal anti-inflammatory drugs in patients with subacute thyroiditis. Endocrine 2017; 55 (1): 209-14.
 • Fatourechi V, Aniszewski JP, Fatourechi GZ, Atkinson EJ, Jacobsen SJ. Clinical features and outcome of subacute thyroiditis in an incidence cohort: Olmsted County, Minnesota, study. J Clin Endocrinol Metab 2003; 88 (5): 2100–5.
 • Erdem N, Erdogan M, Ozbek M, et al. Demographic and clinical features of patients with subacute thyroiditis: results of 169 patients from a single university center in Turkey. J Endocrinol Invest 2007; 30 (7): 546–50.
 • Alfadda AA, Sallam RM, Elawad GE, AlDhukair H, Alyahya MM. Subacute Thyroiditis: Clinical Presentation and Long Term Outcome. Int J Endocrinol 2014; 2014: 794943.
 • Cappelli C, Pirola I, Gandossi E, Formenti AM, Agosti B, Castellano M. Ultrasound findings of subacute thyroiditis: a single institution retrospective review. Acta Radiologica 2014; 55 (4): 429–33.
 • Martino E, Buratti L et al. High prevalence of subacute thyroiditis during summer season Italy. J Endocrinol Invest 1987; 10 (3): 321-3.
 • Uysal AR, Çorapçıoğlu D, Çetinarslan B, ve ark. Subakut tiroiditli 28 olgunun klinik laboratuvar değerlendirmesi. Ankara Tıp Mecmuası (The journal of the faculty of medicine) 1995; 48: 469–74.
 • Schmoeller D, Picarelli MM, Munhoz TP, Poli de Figueiredo CE, Staub HL. Mean Platelet Volume and Immature Platelet Fraction in Autoimmune Disorders. Front Med (Lausanne) 2017; 4: 146.
 • Kaushansky K. Historical review: megakaryopoiesis and thrombopoiesis. Blood 2008; 111 (3): 981-6
 • Ford HC, Toomath RJ, Carter JM, Delahunt JW, Fagerstrom JN. Mean platelet volume is increased in hyperthyroidism. Am J Hematol 1988; 27 (3): 190–3.
 • Lippi G, Danese E, Montagnana M, Nouvenne A, Meschi T, Borghi L. Mean platelet volume is significantly associated with serum levels of thyroid-stimulating hormone in a cohort of older euthyroid subjects. Endocrine Res 2015; 40 (4): 227–30.
 • Ren X, Meng Z, Liu M, et al. No associations exist between mean platelet volume or platelet distribution width and thyroid function in Chinese. Medicine 2016; 95 (40): e4573.
 • Mortoglou A, Candiloros H. The serum triiodothyronine to thyroxine (T3/T4) ratio in various thyroid disorders and after Levothyroxine replacement therapy. Hormones 2004; 3 (2): 120–6.
 • Ross DS, Burch HB, Cooper DS, et al. American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and Manangement of Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis. Thyroid 2016; 26 (10): 1343–421.
 • Omori N, Omori K, Takano K. Association of the Ultrasonographic Findings of Subacute Thyroiditis with Thyroid Pain and Laboratory Findings. Endocr J 2008; 55 (3): 583–8.
 • Qari FA, Maimani AA. Subacute thyroiditis in Western Saudi Arabia. Saudi Med J 2005; 26 (4): 630–3.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4784-6743
Author: Yakup ERGÜN (Primary Author)
Institution: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü, Ankara
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1814-9773
Author: Alpaslan Kemal TUZCU
Institution: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim dalı, Diyarbakır
Country: Turkey


Dates

Application Date : July 29, 2019
Acceptance Date : August 29, 2019
Publication Date : September 20, 2019

Bibtex @research article { etd610779, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2019}, volume = {58}, pages = {282 - 288}, doi = {10.19161/etd.610779}, title = {Subakut tiroidit tanılı hastaların demografik özellikleri ve laboratuvar verilerinin analizi: tek merkez deneyimi}, key = {cite}, author = {Ergün, Yakup and Tuzcu, Alpaslan Kemal} }
APA Ergün, Y , Tuzcu, A . (2019). Subakut tiroidit tanılı hastaların demografik özellikleri ve laboratuvar verilerinin analizi: tek merkez deneyimi . Ege Tıp Dergisi , 58 (3) , 282-288 . DOI: 10.19161/etd.610779
MLA Ergün, Y , Tuzcu, A . "Subakut tiroidit tanılı hastaların demografik özellikleri ve laboratuvar verilerinin analizi: tek merkez deneyimi" . Ege Tıp Dergisi 58 (2019 ): 282-288 <http://egetipdergisi.com.tr/en/pub/issue/47742/610779>
Chicago Ergün, Y , Tuzcu, A . "Subakut tiroidit tanılı hastaların demografik özellikleri ve laboratuvar verilerinin analizi: tek merkez deneyimi". Ege Tıp Dergisi 58 (2019 ): 282-288
RIS TY - JOUR T1 - Subakut tiroidit tanılı hastaların demografik özellikleri ve laboratuvar verilerinin analizi: tek merkez deneyimi AU - Yakup Ergün , Alpaslan Kemal Tuzcu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19161/etd.610779 DO - 10.19161/etd.610779 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 282 EP - 288 VL - 58 IS - 3 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.610779 UR - https://doi.org/10.19161/etd.610779 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Subakut tiroidit tanılı hastaların demografik özellikleri ve laboratuvar verilerinin analizi: tek merkez deneyimi %A Yakup Ergün , Alpaslan Kemal Tuzcu %T Subakut tiroidit tanılı hastaların demografik özellikleri ve laboratuvar verilerinin analizi: tek merkez deneyimi %D 2019 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 58 %N 3 %R doi: 10.19161/etd.610779 %U 10.19161/etd.610779
ISNAD Ergün, Yakup , Tuzcu, Alpaslan Kemal . "Subakut tiroidit tanılı hastaların demografik özellikleri ve laboratuvar verilerinin analizi: tek merkez deneyimi". Ege Tıp Dergisi 58 / 3 (September 2019): 282-288 . https://doi.org/10.19161/etd.610779
AMA Ergün Y , Tuzcu A . Subakut tiroidit tanılı hastaların demografik özellikleri ve laboratuvar verilerinin analizi: tek merkez deneyimi. ETD. 2019; 58(3): 282-288.
Vancouver Ergün Y , Tuzcu A . Subakut tiroidit tanılı hastaların demografik özellikleri ve laboratuvar verilerinin analizi: tek merkez deneyimi. Ege Tıp Dergisi. 2019; 58(3): 282-288.
IEEE Y. Ergün and A. Tuzcu , "Subakut tiroidit tanılı hastaların demografik özellikleri ve laboratuvar verilerinin analizi: tek merkez deneyimi", Ege Tıp Dergisi, vol. 58, no. 3, pp. 282-288, Sep. 2019, doi:10.19161/etd.610779