Year 2020, Volume , Issue , Pages 17 - 24 2020-10-26

Epidemiology and survival characteristics of patients with esophageal cancer in Ege Unıversity database
Ege Ünı̇ versı̇tesı̇ hastanesı̇ veri tabanındaki özofagus kanserlerinin epidemiyolojisi ve sağkalım özellikleri

Nalan Gülşen ÜNAL [1] , Halit Batuhan DEMİR [2] , Murat SEZAK [3] , Serdar ÖZKÖK [4] , Burçak KARACA [5] , Bülent KARABULUT [6] , Burcu ÇAKAR [7] , Ayşe CANER [8] , Ahmet Ömer ÖZÜTEMİZ [9] , Sinan ERSİN [10] , Serhat BOR [11] , Ahmet AYDIN [12] , Nevin ORUÇ [13] , Rukiye VARDAR [14] , Fatih TEKİN [15] , İlker TURAN [16] , Gülin KAVAKALAN [17] , Ayfer HAYDAROĞLU [18]


Aim: The study aimed to investigate epidemiologic and overall survival (OS) characteristics of esophageal cancers (EC).

Materials and Methods: Data of Ege University Cancer Control and Research Center were screened between 1992-2017 retrospectively. Data recorded in the computer program CAN REG-4 were grouped and analyzed in the World Health Organisation and Surveillance, Epidemiology, and End Results systems. Chi-square, Kaplan Meier, and General Linear Model tests were used for statistical analysis.

Results: Of the total 117,139 cancers, 19,542 are gastrointestinal system (GIS) cancers. 1,009 (5.2%) of GIS cancers are EC and are 6th. There has not been any statistically significant increase in EC during the 25 years. The median age was 60 (15-90) years. A total of 573 (56.8%) of patients were male. EC was most commonly seen in men aged 60-69 (31%), in women aged 50-59 (25.2%) years. The most common localization was thoracic esophagus (79%). There wasn’t any statistically significant difference between gender according to localization (p=0.33). Squamous cell carcinoma (SCC) was the most common histological type (64.2%). SCC was more common in cervical and thoracic, adenocarcinoma was more common in abdominal esophagus. Half of the patients were diagnosed at a locally advanced stage. Median survival was 12 months. The 1-, 5-, and 10-year OS rates were 50.1%, 17.7%, and 12% respectively. The 5-year OS was 11.2% for men and 25.8% for women, the difference was statistically significant (p<0.0001). The 5-year OS of SCC was 20% and 11.5% in adenocarcinoma. The 5-year survival was 35.1% in local, 15.1% in locally advanced and 7.8% in metastatic stages, respectively.

Conclusion: EC was more common in men; the most common localization was thoracic segment. SCC was the most common histological type. Gender and stages are the most important parameters in prognosis.

Amaç: Bu çalışmada özofagus kanserlerinin (ÖK) epidemiyolojik ve genel sağkalım (GSK) özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç Yöntem: Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezinin 1992-2017 yılları arasındaki verileri retrospektif olarak taranmıştır. CANREG-4 bilgisayar programına kayıtlı kanser verileri, Dünya Sağlık Örgütü ve Surveillance, Epidemiology, and End Results sisteminde gruplanmış ve analizleri yapılmıştır. İstatistik analizlerde ki-kare testi, General Linear Model ve Kaplan Meier sağkalım analizleri uygulanmıştır.

Bulgular: Toplam 117.139 kanserden 19.542’u gastrointestinal sistem (GİS) kanserleridir. GİS kanserlerinin 1.009’u (%5,2) ÖK olup, GİS kanserleri içinde 6. sıklıktadır. ÖK’de 25 yılda doğrusal artış izlenmemiştir. Medyan yaş 60 (15-90) yıldır. Olguların 573’ü (%56,8) erkektir. ÖK, erkeklerde en sık 60- 69 yaşlarda (%31), kadınlarda 50-59 yaşlarda (%25,2) görülmektedir. En sık yerleşim torasik özofagustur (%79) ve yerleşim yeri açısından cinsiyetler arasında fark saptanmamıştır (p=0,33). Skuamöz hücreli karsinom (SHK) en sık rastlanan histolojik tiptir (%64,2). Servikal ve torasik özofagusda SHK, abdominal özofagusta adenokarsinom daha fazladır. Vakaların yaklaşık yarısı tanıyı lokal ileri evrede almıştır. Medyan sağkalım 12 aydır. Bir, 5 ve 10-yıllık GSK oranları, sırasıyla %50,1, %17,7 ve %12’dir. Erkeklerde 5-yıllık GSK oranı %11,2 ve kadınlarda %25,8’dir, cinsiyetler arası fark anlamlıdır (p<0,0001). SHK’da 5-yıllık GSK oranı %20, adenokanserlerde %11,5 saptanmıştır. Evrelere göre 5- yıllık GSK oranı; lokalize evrede %35,1, lokal ileri evrede %15,1 ve metastatik evrede %7,8 saptanmıştır.

Sonuç: ÖK, daha çok erkeklerde, torasik segmentte (orta özofagus) ve SHK histolojisinde saptanmıştır. Cinsiyet ve evre prognozda önemlidir.

 • Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin 2018;68(6):394-424.
 • Blot W, McLaughlin J, and Fraumeni, J. Esophageal cancer. In: D. Schottenfeld, J. Fraumeni (Eds.). Cancer epidemiology and prevention. 3rd ed. New York: Oxford University Press; 2006: 697–706.
 • M. Arnold, N. Pandeya, G. Byrnes, A.G. Renehan, G.A. Stevens, M. Ezzati, et al. Global burden of cancer attributable to high body-mass index in 2012: a population-based study, Lancet Oncol 2015;16(1):36–46.
 • Pennathur A, Gibson MK, Jobe BA, Luketich JD. Oesophageal carcinoma. Lancet. 2013 Feb 2; 381(9864):400-12.
 • Domper Arnal MJ, Ferrández Arenas Á, Lanas Arbeloa Á. Esophageal cancer: Risk factors, screening and endoscopic treatment in Western and Eastern countries. World J Gastroenterol. 2015;21(26):7933–43.
 • Zhang HZ, Jin GF, Shen HB. Epidemiologic differences in esophageal cancer between Asian and Western populations. Chin J Cancer. 2012 Jun; 31(6):281-6.
 • TC Sağlık Bakanlığı Kanser İstatistikleri [homepage on the internet]. 2015 Kanser İstatistikleri [cited 15 July 2020]. available from www.kanser.gov.tr.
 • Blot WJ, Tarone RE. Esophageal cancer. In: Thun MJ, Linet MS, Cerhan JR, Haiman CA, Schottenfeld D (eds). Cancer Epidemiology and Prevention. 4th ed. New York: Oxford University Press; 2018:579-92.
 • McCormack VA, Menya D, Munishi MO, et al. Informing etiologic research priorities for squamous cell esophageal cancer in Africa: a review of setting-specific exposures to known and putative risk factors. Int J Cancer. 2017;140(2):259-71.
 • De Martel C, Parsonnet J. Stomach cancer. In: Thun MJ, Linet MS, Cerhan JR, Haiman CA, Schottenfeld D (eds). Cancer Epidemiology and Prevention. 4th ed. New York: Oxford University Press; 2018:593‐610.
 • Bayrakci B, Kasap E, Kitapcioglu G, Bor S. Low prevalence of erosive esophagitis and Barrett esophagus in a tertiary referral center in Turkey. Turk J Gastroenterol 2008;19(3):145-51.
 • H. Nordenstedt, H. El-Serag, The influence of age, sex, and race on the incidence of esophageal cancer in the United States (1992–2006), Scand. J. Gastroenterol. 2011;46(5):597–602.
 • Howlader N, Noone AM, Krapcho M, Garshell J, Miller D, Altekruse SF, Kosary CL, Yu M, Ruhl J, Tatalovich Z,Mariotto A, Lewis DR, Chen HS, Feuer EJ, Cronin KA (eds). SEER Cancer Statistics Review, 1975-2011, National Cancer Institute. Bethesda, MD, https://seer.cancer.gov/archive/csr/1975_2011/, based on November 2013 SEER data submission, posted to the SEER web site, April 2014.
 • Micheli A, Ciampichini R, Overaigner W, Ciccolallo L, de Vries E, Izarzugaza I, et al. The advantage of women in cancer survival: an analysis of EUROCARE-4 data. Eur J Cancer 2009;45(6):1017–27.
 • Mariette C, Finzi L, Piessen G, et al. et al. Esophageal carcinoma: prognostic differences between squamous cell carcinoma and adenocarcinoma. World J Surg. 2005;29(1):39–45.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8870-2450
Author: Nalan Gülşen ÜNAL (Primary Author)
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2746-7941
Author: Halit Batuhan DEMİR
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0457-4832
Author: Murat SEZAK
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6546-5368
Author: Serdar ÖZKÖK
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2638-1625
Author: Burçak KARACA
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1949-8334
Author: Bülent KARABULUT
Institution: Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3790-791X
Author: Burcu ÇAKAR
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3058-9971
Author: Ayşe CANER
Institution: Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6960-4043
Author: Ahmet Ömer ÖZÜTEMİZ
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4263-1727
Author: Sinan ERSİN
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5766-9598
Author: Serhat BOR
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8258-828X
Author: Ahmet AYDIN
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3057-6452
Author: Nevin ORUÇ
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6161-3300
Author: Rukiye VARDAR
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Author: Fatih TEKİN
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8998-1965
Author: İlker TURAN
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4131-1414
Author: Gülin KAVAKALAN
Institution: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Temel Onkoloji Ana Bilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5709-0981
Author: Ayfer HAYDAROĞLU
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Dates

Application Date : August 28, 2020
Acceptance Date : October 5, 2020
Publication Date : October 26, 2020

Bibtex @research article { etd815112, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {17 - 24}, doi = {10.19161/etd.815112}, title = {Ege Ünı̇ versı̇tesı̇ hastanesı̇ veri tabanındaki özofagus kanserlerinin epidemiyolojisi ve sağkalım özellikleri}, key = {cite}, author = {Ünal, Nalan Gülşen and Demir, Halit Batuhan and Sezak, Murat and Özkök, Serdar and Karaca, Burçak and Karabulut, Bülent and Çakar, Burcu and Caner, Ayşe and Özütemiz, Ahmet Ömer and Ersin, Sinan and Bor, Serhat and Aydın, Ahmet and Vardar, Rukiye and Tekin, Fatih and Turan, İlker and Kavakalan, Gülin and Haydaroğlu, Ayfer} }
APA Ünal, N , Demir, H , Sezak, M , Özkök, S , Karaca, B , Karabulut, B , Çakar, B , Caner, A , Özütemiz, A , Ersin, S , Bor, S , Aydın, A , Oruç, N , Vardar, R , Tekin, F , Turan, İ , Kavakalan, G , Haydaroğlu, A . (2020). Ege Ünı̇ versı̇tesı̇ hastanesı̇ veri tabanındaki özofagus kanserlerinin epidemiyolojisi ve sağkalım özellikleri . Ege Tıp Dergisi , Volume: 59 Suppl: 1 (Oncology) , 17-24 . DOI: 10.19161/etd.815112
MLA Ünal, N , Demir, H , Sezak, M , Özkök, S , Karaca, B , Karabulut, B , Çakar, B , Caner, A , Özütemiz, A , Ersin, S , Bor, S , Aydın, A , Oruç, N , Vardar, R , Tekin, F , Turan, İ , Kavakalan, G , Haydaroğlu, A . "Ege Ünı̇ versı̇tesı̇ hastanesı̇ veri tabanındaki özofagus kanserlerinin epidemiyolojisi ve sağkalım özellikleri" . Ege Tıp Dergisi (2020 ): 17-24 <http://egetipdergisi.com.tr/en/pub/issue/57496/815112>
Chicago Ünal, N , Demir, H , Sezak, M , Özkök, S , Karaca, B , Karabulut, B , Çakar, B , Caner, A , Özütemiz, A , Ersin, S , Bor, S , Aydın, A , Oruç, N , Vardar, R , Tekin, F , Turan, İ , Kavakalan, G , Haydaroğlu, A . "Ege Ünı̇ versı̇tesı̇ hastanesı̇ veri tabanındaki özofagus kanserlerinin epidemiyolojisi ve sağkalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi (2020 ): 17-24
RIS TY - JOUR T1 - Ege Ünı̇ versı̇tesı̇ hastanesı̇ veri tabanındaki özofagus kanserlerinin epidemiyolojisi ve sağkalım özellikleri AU - Nalan Gülşen Ünal , Halit Batuhan Demir , Murat Sezak , Serdar Özkök , Burçak Karaca , Bülent Karabulut , Burcu Çakar , Ayşe Caner , Ahmet Ömer Özütemiz , Sinan Ersin , Serhat Bor , Ahmet Aydın , Nevin Oruç , Rukiye Vardar , Fatih Tekin , İlker Turan , Gülin Kavakalan , Ayfer Haydaroğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.19161/etd.815112 DO - 10.19161/etd.815112 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 24 VL - IS - SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.815112 UR - https://doi.org/10.19161/etd.815112 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Ege Ünı̇ versı̇tesı̇ hastanesı̇ veri tabanındaki özofagus kanserlerinin epidemiyolojisi ve sağkalım özellikleri %A Nalan Gülşen Ünal , Halit Batuhan Demir , Murat Sezak , Serdar Özkök , Burçak Karaca , Bülent Karabulut , Burcu Çakar , Ayşe Caner , Ahmet Ömer Özütemiz , Sinan Ersin , Serhat Bor , Ahmet Aydın , Nevin Oruç , Rukiye Vardar , Fatih Tekin , İlker Turan , Gülin Kavakalan , Ayfer Haydaroğlu %T Ege Ünı̇ versı̇tesı̇ hastanesı̇ veri tabanındaki özofagus kanserlerinin epidemiyolojisi ve sağkalım özellikleri %D 2020 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V %N %R doi: 10.19161/etd.815112 %U 10.19161/etd.815112
ISNAD Ünal, Nalan Gülşen , Demir, Halit Batuhan , Sezak, Murat , Özkök, Serdar , Karaca, Burçak , Karabulut, Bülent , Çakar, Burcu , Caner, Ayşe , Özütemiz, Ahmet Ömer , Ersin, Sinan , Bor, Serhat , Aydın, Ahmet , Oruç, Nevin , Vardar, Rukiye , Tekin, Fatih , Turan, İlker , Kavakalan, Gülin , Haydaroğlu, Ayfer . "Ege Ünı̇ versı̇tesı̇ hastanesı̇ veri tabanındaki özofagus kanserlerinin epidemiyolojisi ve sağkalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi / (October 2020): 17-24 . https://doi.org/10.19161/etd.815112
AMA Ünal N , Demir H , Sezak M , Özkök S , Karaca B , Karabulut B , Çakar B , Caner A , Özütemiz A , Ersin S , Bor S , Aydın A , Oruç N , Vardar R , Tekin F , Turan İ , Kavakalan G , Haydaroğlu A . Ege Ünı̇ versı̇tesı̇ hastanesı̇ veri tabanındaki özofagus kanserlerinin epidemiyolojisi ve sağkalım özellikleri. ETD. 2020; 17-24.
Vancouver Ünal N , Demir H , Sezak M , Özkök S , Karaca B , Karabulut B , Çakar B , Caner A , Özütemiz A , Ersin S , Bor S , Aydın A , Oruç N , Vardar R , Tekin F , Turan İ , Kavakalan G , Haydaroğlu A . Ege Ünı̇ versı̇tesı̇ hastanesı̇ veri tabanındaki özofagus kanserlerinin epidemiyolojisi ve sağkalım özellikleri. Ege Tıp Dergisi. 2020; 17-24.
IEEE N. Ünal , H. Demir , M. Sezak , S. Özkök , B. Karaca , B. Karabulut , B. Çakar , A. Caner , A. Özütemiz , S. Ersin , S. Bor , A. Aydın , N. Oruç , R. Vardar , F. Tekin , İ. Turan , G. Kavakalan and A. Haydaroğlu , "Ege Ünı̇ versı̇tesı̇ hastanesı̇ veri tabanındaki özofagus kanserlerinin epidemiyolojisi ve sağkalım özellikleri", Ege Tıp Dergisi, pp. 17-24, Oct. 2020, doi:10.19161/etd.815112

Authors of the Article
Nalan Gülşen ÜNAL [1]
Halit Batuhan DEMİR [2]
Murat SEZAK [3]
Serdar ÖZKÖK [4]
Burçak KARACA [5]
Bülent KARABULUT [6]
Burcu ÇAKAR [7]
Ayşe CANER [8]
Ahmet Ömer ÖZÜTEMİZ [9]
Sinan ERSİN [10]
Ahmet AYDIN [12]
Nevin ORUÇ [13]
Rukiye VARDAR [14]
Fatih TEKİN [15]
İlker TURAN [16]
Gülin KAVAKALAN [17]
Ayfer HAYDAROĞLU [18]