Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Epidemiological and overall survival properties of cutaneous melanomas at Ege University Hospital

Yıl 2020, Cilt , Sayı , 89 - 96, 26.10.2020
https://doi.org/10.19161/etd.815386

Öz

Aim: We aimed to evaluate the epidemiological and survival characteristics of patients diagnosed as melanoma in the database of Ege University Hospital between 1992-2017. 

Materials and Methods: The data of 1530 patients diagnosed with melanoma enrolled at Ege University between 1992-2017, recorded by the CANREG 4 program by specially trained and certified cancer registry staff of the Ege University Cancer Control Research and Application Center, were collected. While the existence of the relationship between categorical variables was evaluated with the Chi-Square method, the numerical variables between the groups were compared with the One Way Variance Analysis and the Turkey HSD Test. While the effects of categorical variables on survival were examined by Kaplan Meier and Log Rank (Mantel-Cox) methods, Cox-Regression analysis was used for numerical variables. All Hypothesis tests were appliedat 0.05 significance level.

Results: Of the 1530 melanoma cases, 53.1% were male and 46.9% were female. The average age was 54.14 ± 16.537. Superficial spreading melanoma and lentigo malignant melanoma were the most common subtypes.11.6% of the melanoma lesions were in situ, 43.6% were localized, 6.7% were locally spread, 16.9% were regionally spread, 21.1% were advanced. The follow-up period of the patients ranged from 0 to 313 months. The mean survival time was 147.4 ± 5.3 months. The survival rate decreased with increasing age (p <0.01). The duration of survival was higher in women than in men (p< 0,001).

Conclusions: In our study, older age at diagnosis, male gender, not having in situ tumor, lymph node involvement and presence of metastasis are factors that decrease survival. Five-year survival is shorter in nodular melanoma than other histopathological subtypes. Five-year survivals were; 90% in localized disease, 52% in local spread, 56% in regional spread, 15% in advanced metastatic disease. Early diagnosis affects prognosis in cutaneous melanoma. For this reason, it is important to raise awareness of the society and ensure that patients apply earlier. 

Kaynakça

 • Garbe C, Bauer J. Melanoma. In: Bolognia JL, Schaffer JV, Cerroni L (eds). Dermatology. 4th ed. China: Elsevier; 2018:1989-2019.
 • Carr S, Smith C, Wernberg J. Epidemiology and Risk Factors of Melanoma. Surg Clin North Am 2020;100(1):1-12.
 • Elçin G, Çakır A. Malign melanom epidemiyolojisi ve risk faktörleri. Demirci U, editör. Cilt Kanserleri. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019:5-11.
 • Garbe C, Amaral T, Peris K, et al. European Dermatology Forum (EDF), the European Association of Dermato-Oncology (EADO), and the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC). European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 1: Diagnostics - Update 2019. Eur J Cancer2020;126:141-58.
 • Garbe C, Amaral T, Peris K, et al. European Dermatology Forum (EDF), the European Association of Dermato-Oncology (EADO), and the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC). European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 2: Treatment - Update 2019. Eur J Cancer 2020;126:159-77.
 • Ribero S, Glass D, Bataille V. Geneticepidemiology of melanoma. Eur J Dermatol. 2016;26(4):335-9.
 • Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancerstatistics, 2020. CA Cancer J Clin. 2020;70(1):7-30.
 • Rastrelli M, Tropea S, Rossi CR, Alaibac M. Melanoma: epidemiology, risk factors, pathogenesis, diagnosis and classification. InVivo. 2014;28(6):1005-11.
 • Wu Y, Wang Y, Wang L, Yin P, Lin Y, Zhou M. Burden of melanoma in China, 1990-2017: Findingsfromthe 2017 global burden of diseasestudy. Int J Cancerdoi: 10.1002/ijc.32764
 • Global Burden of Disease Cancer Collaboration, Fitzmaurice C, Akinyemiju TF, Al Lami FHet al. Global, Regional, and National Cancer Incidence, Mortality, Years of Life Lost, Years Lived With Disability, and Disability-Adjusted Life-Years for 29 Cancer Groups, 1990 to 2016: A Systematic Analysis forthe Global Burden of Disease Study. JAMA Oncol 2018;4(11):1553-68.
 • Hacıkamiloğlu E, Gültekin M, Boztaş G ve ark. Türkiye Kanser İstatistikleri. Türkiye Halk sağlığı Kurumu. 2017, Ankara.
 • Tas F. Age-specific incidence ratios in malignant melanoma in Turkey: melanoma in older people is increasing. ActaDermVenereol 2011;91(3):353-4.
 • Hieken TJ, Glasgow AE, Enninga EAL, et al. Sex-Based Differences in Melanoma Survival in a Contemporary Patient Cohort. J WomensHealth (Larchmt)doi:10.1089/jwh.2019.7851.
 • Zheng G, Chattopadhyay S, Sundquist K, et al. Association between tumor characteristics and second primary cancers with cutaneous melanoma survival: A nation wide cohort study. Pigment Cell Melanoma Res. doi: 10.1111/pcmr.12868.
 • Baykal C, Atci T, Polat Ekinci A, Buyukbabani N. An update on cutaneous melanoma in Turkey: evaluation of 19-year data in a single tertiary centre and review of the literature. J EurAcadDermatolVenereol. 2017;31(2):236-40.
 • Gamsizkan M, Yilmaz I, Buyukbabani N, et al. A retrospective multicenter evaluation of cutaneous melanomas in Turkey. AsianPac JCancerPrev 2014;15(23):10451-6.
 • Wee E, Wolfe R, Mclean C, Kelly JW, Pan Y. The anatomic distribution of cutaneous melanoma: A detailed study of 5141 lesions. Australas J Dermatoldoi: 10.1111/ajd.13223.
 • Naser N. Cutaneous melanoma: a 30-year-long epidemiological study conducted in a city in southern Brazil, from 1980-2009. An BrasDermatol 2011;86(5):932-41.
 • Panda S, Dash S, Besra K, Samantaray S, Pathy PC, Rout N. Clinicopathological study of malignant melanoma in a regional cancer center. Indian J Cancer 2018;55(3):292-96.

Ege Üniversitesi Hastanesinde görülen deri melanomlarının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri

Yıl 2020, Cilt , Sayı , 89 - 96, 26.10.2020
https://doi.org/10.19161/etd.815386

Öz

Amaç: Bu çalışmada Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanındaki 1992-2017 yılları arası melanom tanısı alan hastaların epidemiyolojik ve genel sağ kalım özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezinin özel eğitimli ve sertifikalı kanser kayıt elemanları tarafından CANREG-4 programı ile kaydedilen 1992-2017 yılları arasında Ege Üniversitesinde kayıtlı 1530 melanom tanılı hastanın verileri toplanmıştır. Kategorik değişkenler arası ilişki varlığı Ki-Kare yöntemiyle değerlendirilirken, gruplar arası nümerik değişkenler Tek Yönlü Varyans Analizi ve Tukey HSD Testi ile karşılaştırıldı. Sağ kalım üzerine kategorik değişkenlerin etkileri Kaplan Meier ve LogRank (Mantel-Cox) yöntemleri ile incelenirken, nümerik değişkenler için Cox- Regresyon analizi kullanıldı. Tüm Hipotez testleri 0,05 önem seviyesinde uygulandı.

Bulgular: Bin beş yüz otuz melanom olgusunun %53,1’i erkek, %46,9’u kadındı. Yaş ortalaması 54,14±16,537’ydi. Yüzeyel yayılan melanom ve lentigo malign melanom en sık görülen alt tiplerdi. Hastaların takip süresi 0 ile 313 ay arasında değişmekteydi. Ortalama genel sağ kalım (GSK) süresi 147,4 ± 5,3 aydı. Yaş artışı ile GSK süresi azalmaktaydı (p<0,01). Kadınlarda erkeklere göre GSK süresi daha yüksekti (p<0,001).

Sonuçlar: Çalışmamızda tanı sırasında ileri yaş, erkek cinsiyet, tümörün in situ olmaması, lenf bezi tutulumu ve metastaz varlığı sağ kalımı azaltan faktörlerdir. Beş yıllık GSK nodüler melanomda diğer histopatolojik alt tiplere göre daha kısadır. Beş yıllık GSK; lokalize hastalıkta %90, lokal yayılım durumunda %52, bölgesel yayılımda %56, ilerlemiş metastatik hastalıkta ise %15’tir. Kutanöz melanomda erken tanı prognozu önemli ölçüde etkilemektedir. Melanomun yüksek mortalite oranı dikkate alındığında; daha erken dönemde başvuruyu sağlamak açısından; toplumsal bilinç düzeyinin olabildiğince arttırılması son derece önemlidir.

Kaynakça

 • Garbe C, Bauer J. Melanoma. In: Bolognia JL, Schaffer JV, Cerroni L (eds). Dermatology. 4th ed. China: Elsevier; 2018:1989-2019.
 • Carr S, Smith C, Wernberg J. Epidemiology and Risk Factors of Melanoma. Surg Clin North Am 2020;100(1):1-12.
 • Elçin G, Çakır A. Malign melanom epidemiyolojisi ve risk faktörleri. Demirci U, editör. Cilt Kanserleri. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019:5-11.
 • Garbe C, Amaral T, Peris K, et al. European Dermatology Forum (EDF), the European Association of Dermato-Oncology (EADO), and the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC). European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 1: Diagnostics - Update 2019. Eur J Cancer2020;126:141-58.
 • Garbe C, Amaral T, Peris K, et al. European Dermatology Forum (EDF), the European Association of Dermato-Oncology (EADO), and the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC). European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 2: Treatment - Update 2019. Eur J Cancer 2020;126:159-77.
 • Ribero S, Glass D, Bataille V. Geneticepidemiology of melanoma. Eur J Dermatol. 2016;26(4):335-9.
 • Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancerstatistics, 2020. CA Cancer J Clin. 2020;70(1):7-30.
 • Rastrelli M, Tropea S, Rossi CR, Alaibac M. Melanoma: epidemiology, risk factors, pathogenesis, diagnosis and classification. InVivo. 2014;28(6):1005-11.
 • Wu Y, Wang Y, Wang L, Yin P, Lin Y, Zhou M. Burden of melanoma in China, 1990-2017: Findingsfromthe 2017 global burden of diseasestudy. Int J Cancerdoi: 10.1002/ijc.32764
 • Global Burden of Disease Cancer Collaboration, Fitzmaurice C, Akinyemiju TF, Al Lami FHet al. Global, Regional, and National Cancer Incidence, Mortality, Years of Life Lost, Years Lived With Disability, and Disability-Adjusted Life-Years for 29 Cancer Groups, 1990 to 2016: A Systematic Analysis forthe Global Burden of Disease Study. JAMA Oncol 2018;4(11):1553-68.
 • Hacıkamiloğlu E, Gültekin M, Boztaş G ve ark. Türkiye Kanser İstatistikleri. Türkiye Halk sağlığı Kurumu. 2017, Ankara.
 • Tas F. Age-specific incidence ratios in malignant melanoma in Turkey: melanoma in older people is increasing. ActaDermVenereol 2011;91(3):353-4.
 • Hieken TJ, Glasgow AE, Enninga EAL, et al. Sex-Based Differences in Melanoma Survival in a Contemporary Patient Cohort. J WomensHealth (Larchmt)doi:10.1089/jwh.2019.7851.
 • Zheng G, Chattopadhyay S, Sundquist K, et al. Association between tumor characteristics and second primary cancers with cutaneous melanoma survival: A nation wide cohort study. Pigment Cell Melanoma Res. doi: 10.1111/pcmr.12868.
 • Baykal C, Atci T, Polat Ekinci A, Buyukbabani N. An update on cutaneous melanoma in Turkey: evaluation of 19-year data in a single tertiary centre and review of the literature. J EurAcadDermatolVenereol. 2017;31(2):236-40.
 • Gamsizkan M, Yilmaz I, Buyukbabani N, et al. A retrospective multicenter evaluation of cutaneous melanomas in Turkey. AsianPac JCancerPrev 2014;15(23):10451-6.
 • Wee E, Wolfe R, Mclean C, Kelly JW, Pan Y. The anatomic distribution of cutaneous melanoma: A detailed study of 5141 lesions. Australas J Dermatoldoi: 10.1111/ajd.13223.
 • Naser N. Cutaneous melanoma: a 30-year-long epidemiological study conducted in a city in southern Brazil, from 1980-2009. An BrasDermatol 2011;86(5):932-41.
 • Panda S, Dash S, Besra K, Samantaray S, Pathy PC, Rout N. Clinicopathological study of malignant melanoma in a regional cancer center. Indian J Cancer 2018;55(3):292-96.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ayda ACAR Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir,
Türkiye


Ayşe Hande YOLDAŞ Bu kişi benim
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir,
0000-0002-2219-5422
Türkiye


Banu YAMAN Bu kişi benim
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir,
0000-0002-2915-0788
Türkiye


Can CEYLAN Bu kişi benim
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir,
0000-0001-6528-0566
Türkiye


Şaziye Burçak KARACA Bu kişi benim
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İzmir,
0000-0003-2638-1625
Türkiye


Mustafa ESASSOLAK Bu kişi benim
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir,
0000-0001-7512-8015
Türkiye


Taner AKALIN Bu kişi benim
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir,
0000-0003-0785-0430
Türkiye


Tahir GÜRLER Bu kişi benim
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir,
0000-0002-7544-3565
Türkiye


Fezal ÖZDEMİR Bu kişi benim
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir,
0000-0001-8511-4565
Türkiye


Gülşen KANDİLOĞLU Bu kişi benim
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir,
0000-0003-1861-1240
Türkiye


Ayfer HAYDAROĞLU Bu kişi benim
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir,
0000-0001-5709-0981
Türkiye


Ayşe CANER Bu kişi benim
Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, İzmir,
0000-0003-3058-9971
Türkiye


Işıl KARAARSLAN Bu kişi benim
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir,
0000-0001-5348-027X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Ekim 2020
Başvuru Tarihi 28 Ağustos 2020
Kabul Tarihi 5 Ekim 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt , Sayı

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { etd815386, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {89 - 96}, doi = {10.19161/etd.815386}, title = {Ege Üniversitesi Hastanesinde görülen deri melanomlarının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri}, key = {cite}, author = {Acar, Ayda and Yoldaş, Ayşe Hande and Yaman, Banu and Ceylan, Can and Karaca, Şaziye Burçak and Esassolak, Mustafa and Akalın, Taner and Gürler, Tahir and Özdemir, Fezal and Kandiloğlu, Gülşen and Haydaroğlu, Ayfer and Caner, Ayşe and Karaarslan, Işıl} }
APA Acar, A. , Yoldaş, A. H. , Yaman, B. , Ceylan, C. , Karaca, Ş. B. , Esassolak, M. , Akalın, T. , Gürler, T. , Özdemir, F. , Kandiloğlu, G. , Haydaroğlu, A. , Caner, A. & Karaarslan, I. (2020). Ege Üniversitesi Hastanesinde görülen deri melanomlarının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri . Ege Tıp Dergisi , Cilt: 59 Özel Sayı: 1 (Onkoloji) , 89-96 . DOI: 10.19161/etd.815386
MLA Acar, A. , Yoldaş, A. H. , Yaman, B. , Ceylan, C. , Karaca, Ş. B. , Esassolak, M. , Akalın, T. , Gürler, T. , Özdemir, F. , Kandiloğlu, G. , Haydaroğlu, A. , Caner, A. , Karaarslan, I. "Ege Üniversitesi Hastanesinde görülen deri melanomlarının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri" . Ege Tıp Dergisi (2020 ): 89-96 <http://egetipdergisi.com.tr/tr/pub/issue/57496/815386>
Chicago Acar, A. , Yoldaş, A. H. , Yaman, B. , Ceylan, C. , Karaca, Ş. B. , Esassolak, M. , Akalın, T. , Gürler, T. , Özdemir, F. , Kandiloğlu, G. , Haydaroğlu, A. , Caner, A. , Karaarslan, I. "Ege Üniversitesi Hastanesinde görülen deri melanomlarının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi (2020 ): 89-96
RIS TY - JOUR T1 - Ege Üniversitesi Hastanesinde görülen deri melanomlarının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri AU - Ayda Acar , Ayşe Hande Yoldaş , Banu Yaman , Can Ceylan , Şaziye Burçak Karaca , Mustafa Esassolak , Taner Akalın , Tahir Gürler , Fezal Özdemir , Gülşen Kandiloğlu , Ayfer Haydaroğlu , Ayşe Caner , Işıl Karaarslan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.19161/etd.815386 DO - 10.19161/etd.815386 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 96 VL - IS - SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.815386 UR - https://doi.org/10.19161/etd.815386 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Ege Üniversitesi Hastanesinde görülen deri melanomlarının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri %A Ayda Acar , Ayşe Hande Yoldaş , Banu Yaman , Can Ceylan , Şaziye Burçak Karaca , Mustafa Esassolak , Taner Akalın , Tahir Gürler , Fezal Özdemir , Gülşen Kandiloğlu , Ayfer Haydaroğlu , Ayşe Caner , Işıl Karaarslan %T Ege Üniversitesi Hastanesinde görülen deri melanomlarının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri %D 2020 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V %N %R doi: 10.19161/etd.815386 %U 10.19161/etd.815386
ISNAD Acar, Ayda , Yoldaş, Ayşe Hande , Yaman, Banu , Ceylan, Can , Karaca, Şaziye Burçak , Esassolak, Mustafa , Akalın, Taner , Gürler, Tahir , Özdemir, Fezal , Kandiloğlu, Gülşen , Haydaroğlu, Ayfer , Caner, Ayşe , Karaarslan, Işıl . "Ege Üniversitesi Hastanesinde görülen deri melanomlarının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi / (Ekim 2020): 89-96 . https://doi.org/10.19161/etd.815386
AMA Acar A. , Yoldaş A. H. , Yaman B. , Ceylan C. , Karaca Ş. B. , Esassolak M. , Akalın T. , Gürler T. , Özdemir F. , Kandiloğlu G. , Haydaroğlu A. , Caner A. , Karaarslan I. Ege Üniversitesi Hastanesinde görülen deri melanomlarının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri. ETD. 2020; 89-96.
Vancouver Acar A. , Yoldaş A. H. , Yaman B. , Ceylan C. , Karaca Ş. B. , Esassolak M. , Akalın T. , Gürler T. , Özdemir F. , Kandiloğlu G. , Haydaroğlu A. , Caner A. , Karaarslan I. Ege Üniversitesi Hastanesinde görülen deri melanomlarının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri. Ege Tıp Dergisi. 2020; 89-96.
IEEE A. Acar , A. H. Yoldaş , B. Yaman , C. Ceylan , Ş. B. Karaca , M. Esassolak , T. Akalın , T. Gürler , F. Özdemir , G. Kandiloğlu , A. Haydaroğlu , A. Caner ve I. Karaarslan , "Ege Üniversitesi Hastanesinde görülen deri melanomlarının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri", Ege Tıp Dergisi, ss. 89-96, Eki. 2020, doi:10.19161/etd.815386

17243172461724517247   17240  17237         ehost_logo.gif