Bir hata meydana geldi.

ISSN: 1016-9113
e-ISSN: 2147-6500
Başlangıç: 1962
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Ege Üniversitesi
Kapak Resmi
       

DİZİNLER

 • Index Copernicus
 • EBSCOhost 
 • ULAKBİM, TR Dizin
 • Türkiye Atıf Dizini 
 • Google Scholar 
 • DOAJ
 • Hinari

Önemli Not:
* Yazarlardan yazılarının değerlendirilmesi veya yayımlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

** Çıkar çatışması formunun (COI disclosure form) tüm yazarlarca doldurmuş ve başvuruya eklenmiş olması gerekmektedir.


*** Revizyonlar: Kabul edilebilir benzerlik oranı %20'nin altıdır. Dergiye gönderilen tüm yazılar yazarları tarafından lisanslı bir uygulama (iThenticate vb.) ile taranmalı ve benzerlik raporu makale dosyaları ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Belirlenen oranın üzerinde benzerliğe sahip yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

2022 - Cilt: 61 Sayı: 2

Görüntü Sunumu

1. COVID-19 olgusunda karotis arterde tromboemboli

Araştırma Makalesi

1. Kan kültüründe bakterilerin hızlı tanısı ve duyarlılıklarının saptanması

Araştırma Makalesi

2. Evaluation of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 RNA in tear specimens of hospitalised patients with confirmed novel Coronavirus disease 2019

Araştırma Makalesi

3. The predictive role of preoperative full blood count markers and the De-Ritis ratio in the diagnosis of testicular tumor

Araştırma Makalesi

5. Nüks gelişen vulvar skuamöz hücreli kanser hastalarında prognostik faktörler ve nüksün toplam sağ kalıma etkisi

Araştırma Makalesi

6. The effect of demographic features on survival in patients with gastric cancer

Araştırma Makalesi

7. Literature analysis with four years of experience in the burn unit

Araştırma Makalesi

8. Comparison of laparoscopic and open surgery in obese patients with endometrial cancer

Araştırma Makalesi

9. Tuboovaryan apseli hastalarda sistemik inflamatuvar belirteçlerin medikal tedavi başarısızlığını öngörmedeki yeri

Araştırma Makalesi

12. Kraniyal manyetik rezonans görüntüleme istenilen olguların retrospektif özellikleri

Araştırma Makalesi

14. Pediatric sudden sensorineural hearing loss: etiology, prognostic factors and treatment

Araştırma Makalesi

15. Ponatinib ve Türkiye’de yetişen bazı endemik bitki ekstrelerinin kombinasyonlarının meme kanseri hücreleri üzerindeki etkileri

Araştırma Makalesi

16. Fuchs heterokromik iridosiklit hastalarında kornea biyomekaniği ve kornea değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

18. Miyelodisplastik sendrom hastalığında P53 polimorfizmlerinin önemi

Araştırma Makalesi

19. Could diabetes mellitus be a risk factor for postoperative hypoparathyroidism?

Araştırma Makalesi

20. Perinatal trends and birth outcomes of Syrian refugee and turkish women

Olgu Sunumu

2. Nadir görülen bir pnömotoraks olgusu: katamenial pnömotoraks

Araştırma Makalesi

Endometrium Karsinomlarında İmmunohistokimyasal Olarak Yanlış-Eşleşme Onarım (MMR) Protein Ekspresyonunun Prognostik Parametreler ile İlişkisinin Araştırılması

Araştırma Makalesi

DÜNYADA SON BEŞ YILA AİT BİYOBENZER İLAÇ ÇALIŞMALARININ SİSTEMATİK DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÇIKTILAR

Olgu Sunumu

Santral venöz kateterin neden olduğu subklavian ven trombozu zemininde gelişen şilotoraks olgusu

Araştırma Makalesi

Distribution of Candida Species and Risk Factors for Invasive Candidiasis

Araştırma Makalesi

Effect of Glucagon-Like Peptide-1 on Differentiation of Adipose Derived Mesenchymal Stem Cells Into Cardiomyocytes

Olgu Sunumu

Primer Raynaud’s Phenomenon Associated With Sensorimotor Demyelinating Polyneuropathy:A Case Report

Araştırma Makalesi

Meme kanseri hücrelerinde anastaz fenomeninin tanımlanması

Araştırma Makalesi

Uzmanlık öğrencilerinin branş tercihlerini etkileyen faktörler arasında şiddetin yeri

Araştırma Makalesi

Benign Prostat Hiperplazisi Nedeniyle Transüretral Prostat Rezeksiyonu Uygulanan Hastalarda Tedavi Etkinliği İle İlişkili Parametrelerin Araştırılması

Araştırma Makalesi

The Role of Intraoperative Neuromonitoring in Thyroid Surgery Training

Araştırma Makalesi

Parameters Affecting the Anatomical and Functional Success of Macular Hole Surgery

Araştırma Makalesi

Work-related Factors Affecting the Thyroid Hormone Levels Among Workers in Different Sectors

Araştırma Makalesi

Contributions from Turkey to the International Emergency Medicine Literature during the COVID-19 Pandemic: A Bibliometric Analysis

Araştırma Makalesi

Naringin CCl4 İndüklü Hepatosit Hasarını Endoplazmik Retikulum Stresini Engelleyerek Hafifletir

Araştırma Makalesi

Maluliyet Hesaplamasında Göz Önünde Bulundurulan Cetvellerde Yer Almayan Arızaların Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

COVID-19 in chronic liver patients; great danger for cirrhosis patiens

Araştırma Makalesi

Covid-19 Anksiyete Sıklığında Sosyal Medya Bağımlılığının Rolü Nedir? Kesitsel Bir Çalışma

Araştırma Makalesi

ASTIM VE ALERJİK RİNİT KOMORBİDİTESİ OLAN ÇOCUKLARDA NAZOFARİNGEAL MİKROBİYOTANIN ARAŞTIRILMASI

Araştırma Makalesi

ÇOCUKLUK ÇAĞI HERPES ZOSTERDE PREDİSPOZAN FAKTÖRLER VE KLİNİK ÖZELLİKLER: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA

Araştırma Makalesi

Meme Kanseri Neoadjuvan Kemoterapi Sürecinde Ara Radyolojik Değerlendirmede Progrese ve Yanıtsız (Stabil) Hastaların Yanıtlı Hastalar ile Karşılaştırılması

Olgu Sunumu

SEREBRAL KİTLE İZLENİMİ VEREN DERİN SEREBRAL VENÖZ TROMBOZ VAKASI

Araştırma Makalesi

Akut Aort Transeksiyonlarının Endovasküler Tedavisinde Başarıyı Etkileyen Faktörler

Araştırma Makalesi

Palyatif Bakım Kliniğinde Yatan Hastalara Bakım Veren Bireylerin Mental İyi Oluş Durumları ve Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Genç Erişkinlerde Çocukluk Çağı Travmaları, Yalnızlık ve Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişki

Olgu Sunumu

İzole Uzun Torasik Sinir Tutulumu ile Seyreden Brakiyal Nörit

Olgu Sunumu

Chordal Cutting for Severely Restricted Mitral Anterior Leaflet

Araştırma Makalesi

Transfüzyon Bağımlı Talasemi Olgularında Karaciğer Demirini Öngörmede Serum Ferritin Düzeyi mi, T2 sekanslı Manyetik Rezonans Görüntüleme mi Daha Etkin?

Araştırma Makalesi

Injury incidence in elite youth soccer academy athletes: a 3-year retrospective follow up

Araştırma Makalesi

Percutaneous Balloon Kyphoplasty Experience in Mid-Thoracic Vertebra Fractures

Araştırma Makalesi

Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Sezgisel Yemenin Yeme Tutumu ve Glisemik Kontrol ile İlişkisi

Araştırma Makalesi

ARFI ELASTOGRAPHY FOR DIFFERENTIATING MALIGNANT AND BENIGN THYROID NODULES

Araştırma Makalesi

THE EVALUATION OF THE NEUROCOGNITIVE DEVELOPMENT OF THE SYMPTOMATIC WEST SYNDROME PATIENTS

Araştırma Makalesi

Prostatın Benign, Prekürsör ve Malign Epitelyal Proliferasyonlarında ERG ile PTEN Ekspresyonlarının Araştırılması ve Bulguların Klinikopatolojik Korelasyonu

Araştırma Makalesi

The frequency of gastrointestinal parasitosis in patients with dyspepsia

Olgu Sunumu

Nodal Marjinal Zon Lenfomada Rituksimab-Bendamustin Sonrası Ağır Tümör Lizis Sendromu

Araştırma Makalesi

Hipersensitivite Pnömonisi Hastalarında Sistemik Kortikosteroid Tedavi Yanıtı: Bir Tek Merkez Deneyimi

Görüntü Sunumu

Iodine-131 Uptake in a Patient with Cholelithiasis on Post-therapeutic Scan

Araştırma Makalesi

Pediatri Pratiğinde Transfontanel Ultrasonografi

Araştırma Makalesi

ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ VE ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ/TROMBOSİT SAYISI ORANININ PERİTON DİYALİZİ BAŞLANDIKTAN BİR YIL SONRAKİ DEĞİŞİMİ

Araştırma Makalesi

Preoperative Anxiety On Postoperative Pain In Craniotomy Patients

Araştırma Makalesi

I-Gel ve Laringeal Mask Airway- Supreme’in Klinik Performans Yönünden Karşılaştırılması: Prospektif Çalışma

Araştırma Makalesi

AÇIK VE ROBOT YARDIMLI LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİNİN ERKEN DÖNEM ONKOLOJİK VE FONKSİYONEL SONUÇLARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Araştırma Makalesi

Total laparoskopik histerektomi ile abdominal histerektomi olgularının karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

Evaluation of Cardiovascular Disease Risk Factors, Inflammatory Markers and Subclinical Atherosclerosis in Patients with Hemophilia

Araştırma Makalesi

Evaluation of Healthcare-associated Nosocomial Infections in General Intensive Care Unit in Meram State Hospital

Araştırma Makalesi

Clinical and functional analysis of closed reduction and plastering and volar locking plate methods in distal radius fractures in patients over 60 years of age

Araştırma Makalesi

THE EVALUATION OF THE COMPARISON BETWEEN PRE- AND POST PANDEMIC ERA REGARDING EMERGENCY PSYCHIATRIC CONSULTATIONS

Olgu Sunumu

Diferansiye tiroit karsinomlu olgularda nadir bir tanısal yanılgı sebebi: Lateral servikal ektopik tiroit

Araştırma Makalesi

The Relationship between Neutrophil Lymphocyte Ratio and Diabetes Control in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus

Araştırma Makalesi

Türk İçecek Resim Setinin Geçerliği ve Standardizasyonu: Bilişsel Yanlılık Ölçümü ve Modifikasyon Paradigmaları İçin Kontrollü Resim Seti

Araştırma Makalesi

Üst Ekstremite Yumuşak Doku Defektlerinin Serbest Flepler ile Rekonstrüksiyonu

Formlar

 1. Yayın Hakkı Devir Formu ba61/70a6/88ab/5e1da283281cf.docx  
 2. Yazı geri çekme formu 5d9c/3cf1/bb44/5e1da5e4a455a.docx 
 3. Yazar Katkı Formu ebcf/dd7a/0602/5e1da5bc3dd3c.docx 
 4. Yazar İsim Değişikliği Formu 1ac0/5dd9/12a0/5e1da4d96cbcb.docx  
 5. Hakem Değerlendirme Formu https://dergipark.org.tr/tr/journal/322/file-manager/25920/download


NOT

Makale gönderiminde yazarın benzeşim raporunu eklemesi zorunludur.

17243172461724517247   17240  17237         ehost_logo.gif