Volume: 44 Issue: 2, 6/1/05

Year: 2005

Research Articles

 

1. ADÖLESAN SIÇAN BEYNİNDE ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİ VE LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYLERİ

 

5. ADJUVAN TAMOKSİFEN TEDAVİSİ ALAN MEME KANSERLİ HASTALARDA ENDOMETRİAL NEOPLAZİ : NON-ENDOMETRİOİD ALT GRUPLARININ SUNUMU

 

6. SAFRA KESESİ KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ: KÖTÜ PROGNOZ

Case Reports

 

9. RHESUS ALLOİMMUNİZASYONU OLAN GEBELİKLERE YAKLAŞIM : OLGU SUNUMU

 

10. MORGAGNİ HERNİSİ: NADİR BİR AKUT BATIN NEDENİ

 

11. İNVAZİV MOL HİDATİDİFORM : OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ

 

12. PEUTZ - JEGHERS SENDROMU VE JEJUNAL İNTUSSUSSEPSİYON: BİR OLGUNUN SUNUMU