Volume: 44 - Issue: 2

Year: 2005

Research Articles

1. ADÖLESAN SIÇAN BEYNİNDE ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİ VE LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYLERİ

5. ADJUVAN TAMOKSİFEN TEDAVİSİ ALAN MEME KANSERLİ HASTALARDA ENDOMETRİAL NEOPLAZİ : NON-ENDOMETRİOİD ALT GRUPLARININ SUNUMU

6. SAFRA KESESİ KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ: KÖTÜ PROGNOZ

Case Reports

9. RHESUS ALLOİMMUNİZASYONU OLAN GEBELİKLERE YAKLAŞIM : OLGU SUNUMU

10. MORGAGNİ HERNİSİ: NADİR BİR AKUT BATIN NEDENİ

11. İNVAZİV MOL HİDATİDİFORM : OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ

12. PEUTZ - JEGHERS SENDROMU VE JEJUNAL İNTUSSUSSEPSİYON: BİR OLGUNUN SUNUMU